VIDEO CẤU TRÚC MỖI NGÀY

Mỗi ngày FeasiBLE ENGLISH sẽ làm 1 video hỗ trợ cách sử dụng từ vựng. Mọi người theo dõi và tập đặt câu theo hướng dẫn trong video nhé.

Click vào từ, cấu trúc mà các Bạn muốn sử dụng đặt câu, sẽ có video hướng dẫn và các ví dụ mẫu ạ.
Xem cách tham gia thực hành cùng nhóm tại đây: http://www.feasibleenglish.net/hoctienganhcungbel/

 1. Persuade (v) /pəˈsweɪd/   (thuyết phục ai đó làm gì)

 2. Angry (adj) /ˈæŋɡri/  (thể hiện sự tức giận)

 3. Determined (adj) /ˈtɜːmɪnd/ (quyết tâm làm gì đó)

 4. Hard (adj) /hɑːd  (thật khó để ai đó làm gì)

 5. Be willing to (adj)  /ˈwɪlɪŋsẵn lòng làm gì đó

 6. Encourage (v) /ɪnˈkʌrɪdʒ/ khuyến khích, khuyên 

 7. What are you good/bad at (giỏi/tệ về cái gì đó)

 8. Like, enjoy, be interested in,... (các cách nói thích về cái gì đó)

 9. Do, make, get, have, phân biệt, cách dùng

 10. Regret + gerund (Hối hận/ hối tiếc việc gì đó)

 11. Succeed (v) /səkˈsiːd/ (thành công trong việc gì đó)

 12. Look forward (v) (khao khát, mong ước làm gì một cách hân hoan)

 13. Impress (v) /ɪmˈpres gây ấn tượng với ai đó\

 14. Strategy (n)  /ˈstrætədʒi/ (chiến lược làm gì đó)

 15. Boost (v) /buːst/ (tăng cái gì đó của ai đó lên)

 16.  Advantage – disadvantage - (lợi thế và bất lợi của cái gì đó)

 17. Do Does Did - (muốn nhấn mạnh câu thì làm sao?)

 18. Many, a lot of, little, much, số ít, số nhiều - cách sử dụng

 19. What do you think about/of - (hỏi quan điểm, suy nghĩ của ai đó)

 20. It's time to do something (đã đến lúc làm gì đó)

 21. Concentrate on và focus on (tập trung, nhắm vào cái gì đó)

 22. Approve (chấp thuận, đồng ý, tán thành điều gì đó)

 23. Consider (/kənˈsɪdə(r) xem xét, cân nhắc cái gì đó 

 24. Struggle  /ˈstrʌɡl/  (đấu tranh làm cái gì đó)

 25. Inspire /ɪnˈspaɪə(r)/ (truyền cảm hứng cho ai đó làm gì đó)

 26. Force (v) /fɔːs/ (bắt ai đó làm gì)

 27. Take charge of (chịu trách nhiệm, đảm trách về cái gì đó)

 28. Refuse (v)  /rɪˈfjuːz/ (từ chối làm cái gì đó)

 29. Give birth to somebody (sinh con trong tiếng anh)

 30. Both, neither - nor, either - or (vừa cái này, vừa cái kia)

 31. Make an effort  - (Nỗ lực làm gì đó)

 32. Receive (nhận cái gì đó từ ai đó)

 33. Used to, be used to, get used to (đã từng làm gì đó)

 34. Balance (cân bằng cái gì đó)
 35. Gonna, gotta, wanna (sẽ, phải, muốn làm gì) 
 36. Cách dùng "a lot of" chuyên nghiệp hơn
 37. Require (Yêu cầu ai đó làm gì)
 38. Satisfied with something (thỏa mãn với điều gì đó)
 39. Challenge (thách thức ai đó làm gì...)
 40. Certain (nhất định làm gì đó...)
 41. Invest (đầu tư làm cái gì...)
 42. Eager (háo hức làm gì...)
 43. Reluctant (miễn cưỡng làm gì...)
 44. Ready (sẵn sàng làm gì...)
 45. Feel like (cảm thấy muốn làm gì, thích làm gì...)
 46. Coordinate (phối hợp làm gì...)
 47. Want to (muốn làm cái gì)
 48. Try to (cố gắng làm gì)
 49. Will và Be going to (phân biệt cách dùng)
 50. Say, speak, talk, tell (phân biệt cách dùng)
 51. Updating
 52. Updating
 53. Updating
 54. Updating
 55. Updating
 56. Updating
 57. Updating
 58. Updating
 59. Updating
 60. Updating
 61. Updating
 62. Updating
 63. Updating
 64. Updating
 65. Updating
 66. Updating
 67. Updating
 68. Updating
 69. Updating
 70. Updating
 71. Updating
 72. Updating
 73. Updating
 74. Updating
 75. Updating
 76. Updating
 77. Updating
 78. Updating
 79. Updating
 80. Updating
 81. Updating
 82. Updating
 83. Updating
 84. Updating
 85. Updating
 86. Updating
 87. Updating
 88. Updating
 89. Updating
 90. Updating
 91. Updating
 92. Updating
 93. Updating
 94. Updating
 95. Updating
 96. Updating
 97. Updating
 98. Updating
 99. Updating
 100. Updating