5 CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN NHẤT Trong Tiếng Anh Kèm Ví Dụ

 5 CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN NHẤT Trong Tiếng Anh Kèm Ví Dụ

1. Sometime vs Sometimes

- Some time /ˈsʌm.taɪm/ (adv)  lúc nào đó

         We must get together sometime.
          (Chúng ta phải gặp nhau lúc nào đó nhé)

 - Sometimes /ˈsʌm.taɪmz/ (adv) thỉnh thoảng, đôi khi
          I sometimes write to my mom.
          (Tôi thỉnh thoảng viết thư cho mẹ)

2. Lay vs Lie

- Lay /leɪ/ (v) xếp, đặt, để, sắp đặt

           Red roses were laid at the memorial.
           (Hoa hồng đỏ đã được đặt tại đài tưởng niệm)

- Lie /laɪ/  (v) nằm

          She likes lying in bed and reading books. 
          (Cô ấy thích nằm trên giường và đọc sách)

3. Lose vs Loose

- Lose /luːz/ (v) mất, thất lạc

          I've lost my keys.
          (Tôi bị mất chìa khóa)

 - Loose /luːs/ (v) thả lỏng, thả ...

         Don’t let your dog loose in the park.
         (Đừng thả rông chú chó của bạn trong công viên)

4. Quiet vs Quite

 - Quiet /ˈkwaɪ.ət/ (adj) yên tĩnh, tĩnh lặng

         Could you keep the kids quiet while I'm on the phone?
        (Bạn có thể giữ bọn trẻ im lặng khi tôi đang nói chuyện điện thoại        không?)

 - Quite /kwaɪt/  (adv)  khá, hoàn toàn, hết sức,…

          He plays the guitar quite well.
           (Anh ấy chơi guitar khá là tốt)

5. Bring vs Take 

- Bring /brɪŋ/ (v) mang một thứ gì đó đi lại gần người nói

         I will bring a present for her daughter
         (Tôi sẽ mang một món quà cho con gái cô ấy)

- Take /teɪk/ (v) mang một thứ gì đó đi ra xa người nói

         You need to take your laptop to the technician.
         (Bạn cần mang laptop của mình đến gặp kỹ thuật viên)

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018
 5 CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN NHẤT Trong Tiếng Anh Kèm Ví Dụ

1. Sometime vs Sometimes

- Some time /ˈsʌm.taɪm/ (adv)  lúc nào đó

         We must get together sometime.
          (Chúng ta phải gặp nhau lúc nào đó nhé)

 - Sometimes /ˈsʌm.taɪmz/ (adv) thỉnh thoảng, đôi khi
          I sometimes write to my mom.
          (Tôi thỉnh thoảng viết thư cho mẹ)

2. Lay vs Lie

- Lay /leɪ/ (v) xếp, đặt, để, sắp đặt

           Red roses were laid at the memorial.
           (Hoa hồng đỏ đã được đặt tại đài tưởng niệm)

- Lie /laɪ/  (v) nằm

          She likes lying in bed and reading books. 
          (Cô ấy thích nằm trên giường và đọc sách)

3. Lose vs Loose

- Lose /luːz/ (v) mất, thất lạc

          I've lost my keys.
          (Tôi bị mất chìa khóa)

 - Loose /luːs/ (v) thả lỏng, thả ...

         Don’t let your dog loose in the park.
         (Đừng thả rông chú chó của bạn trong công viên)

4. Quiet vs Quite

 - Quiet /ˈkwaɪ.ət/ (adj) yên tĩnh, tĩnh lặng

         Could you keep the kids quiet while I'm on the phone?
        (Bạn có thể giữ bọn trẻ im lặng khi tôi đang nói chuyện điện thoại        không?)

 - Quite /kwaɪt/  (adv)  khá, hoàn toàn, hết sức,…

          He plays the guitar quite well.
           (Anh ấy chơi guitar khá là tốt)

5. Bring vs Take 

- Bring /brɪŋ/ (v) mang một thứ gì đó đi lại gần người nói

         I will bring a present for her daughter
         (Tôi sẽ mang một món quà cho con gái cô ấy)

- Take /teɪk/ (v) mang một thứ gì đó đi ra xa người nói

         You need to take your laptop to the technician.
         (Bạn cần mang laptop của mình đến gặp kỹ thuật viên)

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018
TRẠNG TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

TRẠNG TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

I. TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT 
1. rarely /ˈreəli/ hiếm khi
2. occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi khi
3. always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn
4. seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi
5. usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên
6. never /ˈnɛvə/ không bao giờ
7. often  /ˈɒf(ə)n/ thường
8. sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng
9. hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/ hầu như không
10. frequently  /ˈfriːkwəntli/ thường xuyên

II. TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ
1. very /ˈvɛri/ rất
2. strongly /ˈstrɒŋli/ cực kì
3. quite /kwaɪt/ khá là
4. slightly /ˈslaɪtli/ một chút
5. hardly /ˈhɑːdli/ hầu như không
6. little /ˈlɪtl/ một ít
7. pretty /ˈprɪti/ khá là
8. absolutely /ˈæbsəluːtli/ tuyệt đối
9. enough /ɪˈnʌf/ đủ
10. terribly /ˈtɛrəbli/ cực kì
11. fully /ˈfʊli/ hoàn toàn
12. rather /ˈrɑːðə/ khá là
13. highly /ˈhaɪli/ hết sức
14. almost /ˈɔːlməʊst/ gần như
15. simply /ˈsɪmpli/ đơn giản
16. enormously /ɪˈnɔːməsli/ cực kì
17. perfectly /ˈpɜːfɪktli/ hoàn hảo
18. entirely /ɪnˈtaɪəli/ toàn bộ
19. a lot /ə lɒt/ rất nhiều
20. remarkably /rɪˈmɑːkəbli/ đáng kể


III. TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC
1. anxiousl /ˈæŋkʃəsli/ một cách lo âu
2. carefully /ˈkeəfli/ một cách cẩn thận
3. easily /ˈiːzɪli/ một cách dễ dàng
4. hungrily /ˈhʌŋgrɪli/ một cách đói khát
5. expertly /ˈɛkspɜːtli/ một cách điêu luyện
6. professionally /prəˈfɛʃnəli/ một cách chuyên nghiệp
7. greedily /ˈgriːdɪli/ một cách tham lam
8. angrily /ˈæŋgrɪli/ một cách tức giận
9. loudly /ˈlaʊdli/ một cách ồn áo
10. recklessly /ˈrɛklɪsli/ một cách bất cẩn
11. bravely /ˈbreɪvli/ một cách dũng cảm
12. politely /pəˈlaɪtli/ một cách lịch sự
13. carelessly /ˈkeəlɪsli/ một cách cẩu thả
14. beautifully /ˈbjuːtəfʊli/ một cách đẹp đẽ
15. cautiously /ˈkɔːʃəsli/ một cách cẩn trọng


"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018“10 CỤM TỪ THÔNG DỤNG” Trong Giao Tiếp Hằng Ngày Kèm VÍ DỤ

"10 CỤM TỪ THÔNG DỤNG"  Trong  Giao Tiếp Hằng Ngày  Kèm VÍ DỤ

1. 
Drop sb/sth: thả ai/ cái gì xuống 

- Can you drop me near the bookstore?
(Cậu có thể cho tôi xuống gần nhà sách được không?)


Drop by = Drop in = Drop into  : ghé vào

- Sorry, I am late - I  dropped into the supermarket on the way.
(Xin lỗi nhé, Tôi trễ giờ bởi vì  trên đường đi Tôi đã ghé vào siêu thị 1 chút)

2. Talk over sth = Talk sth over: thảo luận

- You'll find it helpful to talk that problem over with a friend.
(Bạn sẽ thấy thật hữu ích khi thảo luận vấn đề đó với 1 người bạn)

3. Write down sth = write sth down: viết cái gì xuống

- Let me write the address down, otherwise, I'll forget it.
(Để tôi ghi lại địa chỉ, nếu không tôi sẽ quên mất.)

4. Come up with sth : nẩy ra, nghĩ ra, xuất hiện

- He came up with a new idea for his next novel.
(Anh ấy nảy ra một ý tưởng mới cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình)

5. Think sth over = Think over sth: nghĩ kỹ điều gì đó

- I need more time to think over your suggestion.
(Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về đề xuất của bạn)

6. Show up: đến, xuất hiện, có mặt

- We had 200 people show up for our first seminar.
(Đã có 200 người xuất có mặt trong buổi hội thảo đầu tiên của chúng tôi)

7. Set off: khởi hành

- We’ll set off early to avoid the traffic jam.
(Chúng tôi sẽ khởi hành sớm để tránh tắc đường)

8. Stand for sth: viết tắt cho ...


- What does ATM stand for?
(ATM là viết tắt của từ nào?) 

9. Run after sb/sth : đuổi theo gì đó

- Why did Police run after that car at high speed? 
(Tại sao Cảnh sát lại đuổi theo chiếc xe đó  với tốc độ cao vậy?)

10. Call sth off: hủy bỏ

- He called the party off at the last minute.
(Ông ấy đã hủy bỏ buổi tiệc vào phút cuối) 


Nội dung được tạo bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018"10 CỤM TỪ THÔNG DỤNG"  Trong  Giao Tiếp Hằng Ngày  Kèm VÍ DỤ

1. 
Drop sb/sth: thả ai/ cái gì xuống 

- Can you drop me near the bookstore?
(Cậu có thể cho tôi xuống gần nhà sách được không?)


Drop by = Drop in = Drop into  : ghé vào

- Sorry, I am late - I  dropped into the supermarket on the way.
(Xin lỗi nhé, Tôi trễ giờ bởi vì  trên đường đi Tôi đã ghé vào siêu thị 1 chút)

2. Talk over sth = Talk sth over: thảo luận

- You'll find it helpful to talk that problem over with a friend.
(Bạn sẽ thấy thật hữu ích khi thảo luận vấn đề đó với 1 người bạn)

3. Write down sth = write sth down: viết cái gì xuống

- Let me write the address down, otherwise, I'll forget it.
(Để tôi ghi lại địa chỉ, nếu không tôi sẽ quên mất.)

4. Come up with sth : nẩy ra, nghĩ ra, xuất hiện

- He came up with a new idea for his next novel.
(Anh ấy nảy ra một ý tưởng mới cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình)

5. Think sth over = Think over sth: nghĩ kỹ điều gì đó

- I need more time to think over your suggestion.
(Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về đề xuất của bạn)

6. Show up: đến, xuất hiện, có mặt

- We had 200 people show up for our first seminar.
(Đã có 200 người xuất có mặt trong buổi hội thảo đầu tiên của chúng tôi)

7. Set off: khởi hành

- We’ll set off early to avoid the traffic jam.
(Chúng tôi sẽ khởi hành sớm để tránh tắc đường)

8. Stand for sth: viết tắt cho ...


- What does ATM stand for?
(ATM là viết tắt của từ nào?) 

9. Run after sb/sth : đuổi theo gì đó

- Why did Police run after that car at high speed? 
(Tại sao Cảnh sát lại đuổi theo chiếc xe đó  với tốc độ cao vậy?)

10. Call sth off: hủy bỏ

- He called the party off at the last minute.
(Ông ấy đã hủy bỏ buổi tiệc vào phút cuối) 


Nội dung được tạo bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018NHỮNG CÁCH NÓI ” BẠN QUAN TÂM ĐẾN AI ĐÓ”

NHỮNG CÁCH NÓI " BẠN QUAN TÂM ĐẾN AI ĐÓ"

01. What interests you most?
     Bạn thích điều gì nhất? 
 
 
02. Tomorrow is another day. It'll get better.
       Ngày mai sẽ là 1 ngày mới tươi đẹp hơn.
 
03. How could I forget?
     Làm sao tớ có thể quên được?
 
04. I can see you put a lot of effort into this.
     Tôi có thể đã thấy những nổ lực của Bạn đặt vào trong đó. 
 
05. I just wanted to say hi.
     Tớ chỉ muốn nói "xin chào"
 
06. What's your opinion?
     Ý kiến của Bạn thế nào?
 
07. I'd prefer that you have it.
     Tôi muốn rằng Bạn có nó.
 
08. You'll get through this.
      Bạn chắc chắn vượt qua được điều này. 
 
09. If it's good enough for you, it's good enough for me.
      Nếu điều đó tót cho Bạn, thì cũng tốt cho tớ.
 
10. You can have the last slice.
Tớ nhường miếng cuối cùng này cho cậu đó.
 
11. Be sure to wear your seat belt.
     Hãy chắc chắn rằng Bạn đã thắt dây an toàn nhé.
 
12. I noticed how good you are at that.
     Tớ nhận thấy rằng Cậu có tài trong lĩnh vực đó.
 
13. I'm not going anywhere.
      Tôi không đi đâu cả.
 
15. I miss you.
     Tớ nhớ cậu. 
 
16. I look up to you.
     Tôi tôn trọng Bạn. 
 
17. You can talk to me.
      Cậu có thể nói với tớ.
 
18. I like spending time with you.
      Tớ thích dành thời gian bên cậu.
 
19. What can I do to help?
      Tớ có thể làm gì để giúp cậu đây?
 
20. I'm so happy for you.
     Tớ mừng cho cậu.
 
21. Are you OK?
     Cậu ổn chứ?
 
22. Do you want some?
      Bạn có muốn 1 ít không?
 
23. Tell me all about it.
      Hãy kể tớ nghe tất cả về điều đó.
 
24. This song reminds me of you.
      Bài hát này làm tôi nhớ đến bạn.
 
25. Have fun, but be safe.
      Hãy vui vẻ, nhưng phải cẩn thận nhé.
 
26. Get some rest.
      Nghỉ ngơi một chút nhé.
 
27. I'll always be here for you.
      Anh sẽ luôn ở đây vì em.
 
28. I just wanted to see you.
      Tôi chỉ muốn nhìn thấy bạn.
 
29. I'm so proud of you.
      Tớ tự hào về cậu.
 
30. You're in my thoughts and prayers.
       Cậu luôn ở trong tâm trí tớ và tớ luôn cầu nguyện cho cậu.
 
31. You made my day.
      Bạn đã làm cho ngày hôm nay của tớ thật sinh động.
 
32. Let me know when you get there.
      Hãy báo cho em lúc anh đến nơi.
 
33. Drive safely.
      Lái xe cẩn thận nhé.
 
34. I was worried about you.
      Tôi đã lo lắng cho bạn.
 
35. You're one of a kind.
     Bạn là một người tốt.
 
36. Here, have mine.
      Đây, của tôi nè.
 
37. You make a difference.
      Bạn tạo ra sự khác biệt.
 
38. I like you for who you are.
     Tôi thích bạn vì bạn là chính bạn.
 
39. Do you want to talk?
     Bạn có muốn nói chuyện với tớ không?
 
40. If anyone can do it, you can.
     Nếu họ làm được thì bạn cũng có thể.
 
41. I trust you.
     Tôi tin tưởng bạn.
 
42. If you're happy, I'm happy.
     Nếu bạn hạnh phúc, tôi hạnh phúc.
 
43. You can choose what we watch.
      Bạn cứ thể chọn những gì chúng ta thích xem.
 
44. How was your day? Tell me about it.
      Ngày hôm nay của bạn thế nào? Nói cho tôi nghe về nó đi.
 
45. Be careful.
      Cẩn thận Bạn nhé!
 
46. This reminded me of you.
      Hãy cẩn thận nhé!
 
47. I like seeing you smile.
     Anh thích nhìn em cười.
 
48. Tell me about yourself.
      Hãy kể cho tôi nghe về bạn đi.
 
49 . I'm lucky to know you.
       Tôi thật may mắn khi biết bạn.
 
50. I'll take care of that for you.
     Tôi sẽ lo việc đó cho bạn.


Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

 MẪU CÂU ĐỘNG VIÊN NGƯỜI KHÁC

MẪU CÂU ĐỘNG VIÊN NGƯỜI KHÁC

 1. Go for it.
  Cứ liều đi.

 2. Why not?
  Tại sao không?

 3. Just do it.
  Hãy cứ làm nó.

 4. Don’t give up.
  Đừng từ bỏ.

 5. What do you have to lose?
  Chẳng có gì để mất, cớ sao không thử?

 6. Never say ‘die’.
  Đừng bao giờ bỏ cuộc.

 7. I’m so proud of you!
  Ba rất tự hào về con.

 8. What are you waiting for?
  Bạn còn đợi điều gì nữa mà không thử?

 9. Keep up the good work.
  Làm tốt lắm, cứ phát huy nhé!

 10. Keep fighting!
  Cố gắng chiến đấu nhé.

 11. Come on! You can do it!
  Cố lên Em, Em làm đợc mà.

 12. Stay strong.
  Mạnh mẽ lên nhé Bạn tôi.

 13. Never give up.
  Đừng từ bỏ!

 14. Good job.
  Làm tốt lắm.

  Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

  Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

  Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

  Website: http://feasibleenglish.net/

  Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

   Mẫu câu nói CHIA TAY trong tiếng Anh

MẪU CÂU ĐỂ NÓI " CHIA TAY  MỘT NGƯỜI" 


1. "After some thought, I think we should end our relationship."
( Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, Mình dừng lại tại đây nhé Anh!)

2. "I don't feel the same way about you as I used to."
(Em không còn cảm giác như ngày đầu ta yêu nhau) 

3. "I don't feel right continuing a relationship that I can't see making it long term."
(Em cảm thấy Ta nên kết thúc mối quan hệ mờ mịt này thì tốt hơn)

4. "In thinking about our future, I don't think we are compatible in the long run."
(Về lâu dài, Em nghĩ chúng ta không hợp nhau)

5. "I am feeling hurt by many incidents that have occurred throughout our relationship and think it would be best to move on."
(Em đã tổn thương rất nhiều trong cuộc tình này, Sẽ tốt khi chúng ta lựa chon lối rẽ cho riêng mình)

6. "I feel like it would be best if we ended our relationship."
(Điều tốt nhất là chúng ta chấm dứt tại đây)

7. "This relationship isn't fulfilling my needs anymore."
(Mối quan hệ này không lắp đầy được những thứ tôi cần nữa rồi)

8. "I do not feel confident in our relationship succeeding going forward."(Em cảm thấy không tự tin trong mối quan hệ này)

Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018MẪU CÂU ĐỂ NÓI " CHIA TAY  MỘT NGƯỜI" 


1. "After some thought, I think we should end our relationship."
( Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, Mình dừng lại tại đây nhé Anh!)

2. "I don't feel the same way about you as I used to."
(Em không còn cảm giác như ngày đầu ta yêu nhau) 

3. "I don't feel right continuing a relationship that I can't see making it long term."
(Em cảm thấy Ta nên kết thúc mối quan hệ mờ mịt này thì tốt hơn)

4. "In thinking about our future, I don't think we are compatible in the long run."
(Về lâu dài, Em nghĩ chúng ta không hợp nhau)

5. "I am feeling hurt by many incidents that have occurred throughout our relationship and think it would be best to move on."
(Em đã tổn thương rất nhiều trong cuộc tình này, Sẽ tốt khi chúng ta lựa chon lối rẽ cho riêng mình)

6. "I feel like it would be best if we ended our relationship."
(Điều tốt nhất là chúng ta chấm dứt tại đây)

7. "This relationship isn't fulfilling my needs anymore."
(Mối quan hệ này không lắp đầy được những thứ tôi cần nữa rồi)

8. "I do not feel confident in our relationship succeeding going forward."(Em cảm thấy không tự tin trong mối quan hệ này)

Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018Cụm từ đi với “TAKE” kèm ví dụ


CỤM TỪ ĐI VỚI "TAKE"

1. Take a picture/photo: chụp ảnh

2. Take a seat: ngồi xuống

3. Take a bus/train: bắt xe buýt/lửa

4. Take a shower/ bath: đi tắm

5. Take a breath: hít thở

6. Take a break: nghỉ ngơi

7. Take a look: nhìn xem

8. Take an exam: thi cử


 - She’s just taking a shower.
   (Cô ấy đang tắm)

 - He took a deep breath.
   (Anh ấy hít 1 hơi thở thật sâu)

 - Please take a seat (=sit down).
   (Xin mời ngồi)

 - Would you mind taking a photo of us together?
   (Bạn có phiền chụp ảnh cùng nhau không?)

 - She will be taking her music exam in the summer.
   (Cô ấy sẽ thi âm nhạc vào mùa hè)

Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

Cụm từ đi với “MAKE” kèm ví dụ

CỤM TỪ ĐI VỚI "MAKE"

1. Make a mistake: mắc lỗi lầm
2. Make a decision: đưa ra quyết định
3. Make an effort: nổ lực
4. Make a suggestion: đưa ra 1 đề nghị
5. Make money: kiếm tiền
6. Make a noise/a mess/ a fuss: làm ồn ào/ làm xáo trộn/ tranh cãi, phàn nàn
7. Make a cake: làm bánh
8. Make breakfast/ lunch/ dinner: nấu bữa sáng/ trưa/ tối
 

- Don't make a noise, please!
(Vui lòng đừng làm ồn)

- You could have made more effort to talk to him.
(Bạn có thể đã cố gắng nhiều hơn để nói chuyện với anh ấy)

-  I can’t make a decision just yet.
(Tôi chưa thể đưa ra quyết định)

- We need to think of ways to make money.
(Chúng ta cần nghĩ cách kiếm tiền)

- Anyone can make a mistake.
(Ai cũng có thể mắc sai lầm)

- Could I make a suggestion?
(Tôi có thể đưa ra một đề nghị chứ?)

- When was the last time you made a cake?
(Lần cuối cùng bạn làm bánh là khi nào?)


Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

Cụm từ đi với “DO” kèm ví dụ

Cụm từ đi với "DO"

1. Do your homework: làm bài tập về nhà
2. Do the shopping: đi mua sắm
3. Do the ironing: ủi quần áo
4. Do the shopping: đi mua sắm
5. Do the washing = Do the the laundry giặt giũ
6. Do the dishes: rửa chén
7. Do the cooking: nấu ăn
8. Do something: làm gì đó
9. Do nothing: không làm gì cả
10. Do anything: làm bất cứ thứ gì

- She was doing the washing
(Cô ấy đã đang giặt giũ)

- I like listening to the radio when I'm doing the ironing
(Tôi thích nghe đài khi đang ủi đồ)

- You could help your mother by doing the cooking.
(Bạn có thể giúp mẹ của bạn bằng cách nấu ăn)

- It’s your turn to do the dishes.
(Đến lượt bạn rửa chén)

- They’ve been doing the housework all day.
(Họ đã làm việc nhà cả ngày.)

- He lay on the sofa and did nothing all day.
(Anh ấy nằm trên ghế sofa và không làm gì cả ngày)

- Are you doing anything tomorrow evening?
(Tối mai bạn có làm gì không?)

- Her parents don’t let her hang out unless She has done her homework.(Cha mẹ cô ấy không cho cô ấy đi chơi trừ khi cô ấy đã làm bài tập về nhà của mình.)

Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018