11 câu hỏi tiếng Anh về thông tin cá nhân

11 câu hỏi tiếng Anh về thông tin cá nhân

 
 
1. How are you?
/haʊ ɑː juː?/
Bạn khỏe không? 
 
2.  How was your day?
/haʊ wɒz jɔː deɪ?/
Ngày hôm nay của bạn thế nào?
 
3. What's your name?
/wɒts jɔː neɪm?/
Tên của bạn là gì?
 
4. Where are you from?
/weər ɑː juː frɒm?/
Bạn đến từ đâu?
 
 
5.  How old are you?
/haʊ əʊld ɑː juː?/
Bạn bao nhiều tuổi?
 
6. What do you do?
/wɒt duː juː duː?/
Bạn làm nghề gì?
 
7. Why are you studying English?
/waɪ ɑː juː ˈstʌdiɪŋ ˈɪŋglɪʃ?/
Tại sao bạn học tiếng Anh?
 
8.  How long have you been learning English?
/haʊ lɒŋ hæv juː biːn ˈlɜːnɪŋ ˈɪŋglɪʃ?/
Bạn đã học tiếng Anh bao lâu rồi?
 
9. How did you learn English?
/haʊ dɪd juː lɜːn ˈɪŋglɪʃ?/
Bạn đã học tiếng Anh như thế nào?
 
10.  What do you do in your free time?
/wɒt duː juː duː ɪn jɔː friː taɪm?/
Bạn làm gì khi rảnh rỗi?
 
11. Are you married?
/ɑː juː ˈmærɪd?/
Bạn đã kết hôn chưa?


"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

Facebook Comments Box