Câu hỏi đuôi

câu hỏi đuôi
câu hỏi đuôi

Như các bạn biết đó, câu hỏi đuôi  (Tag Question)  là một dạng câu hỏi, là một dạng cấu trúc rất hay xuất hiện ở trong những cuộc hội thoại hằng ngày cũng như là trong các bài thi tiếng Anh. Và bài viết này ra đời nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa, cấu trúc, và cách dùng. Chúc các bạn học tốt và hiểu bài.


I. Định nghĩa câu hỏi đuôi

 

Chắc các bạn cũng rất muốn biết câu hỏi đuôi là gì đúng không? Định nghĩa của câu hỏi đuôi rất đơn giản và dễ hiểu. Câu hỏi đuôi là một cụm từ ngắn được nói hoặc viết ở cuối một câu và được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Khi người nói không chắc chắn về tính đúng sai của một mệnh đề nào đó, câu hỏi đuôi này sẽ được dùng để kiểm chứng cho mệnh đề được đưa ra.

 

II. Quy tắc hình thành câu hỏi đuôi

 

Để tạo ra một câu hỏi đuôi, chúng ta cần phải tuân theo các quy tắc dưới đây:

 

- Chủ ngữ ở trong câu mệnh đề phải khớp với cái chủ ngữ trong thẻ tag.

- Trợ động từ hoặc là động từ to be trong câu phải khớp với động từ được sử dụng trong câu hỏi đuôi

- Nếu mệnh đề chính là câu khẳng định, thì câu hỏi đuôi luôn là phủ định và ngược lại.Ví dụ: It was a great party, wasn’t it? That’s not really true, is it? He reads a lot of books, doesn’t he?

 

III. Công thức của câu hỏi đuôi: 

 

S + V + O, trợ động từ + đại từ chủ ngữ của S?

 

Trong đó:

 

- S: chủ ngữ (I, you, we, they, he, she, it, John)

- V: động từ

- O: tân ngữ

- Trợ động từ: (tùy theo trong câu có thể là is, does, do, was, were,…)

Ví dụ: He is Japanese, isn’t he?

(trợ động từ trong câu ví dụ là "is", đại từ ngủ ngữ của he là he)

 

Cấu trúc cụ thể như sau:

Cấu trúc câu hỏi đuôi các thì hiện tại (áp dụng cho thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.)
Động từ tobe Mệnh đề khẳng định, isn’t/ aren’t + S? Mệnh đề phủ định, am/is/are + S?
Động từ thường (mượn trợ động từ DO hoặc DOES tùy theo chủ ngữ) Mệnh đề khẳng định, don’t/doesn’t + S? Mệnh đề phủ định, do/ does + S?
Cấu trúc câu hỏi đuôi các thì quá khứ (áp dụng cho thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn).
Động từ tobe Mệnh đề khẳng định, wasn’t/weren’t +S? Mệnh đề phủ định, was/were + S?
Động từ thường Mệnh đề khẳng định, didn’t + S? Mệnh đề phủ định, did + S?
Cấu trúc câu hỏi đuôi thì tương lai
Mệnh đề khẳng định, won’t + S? Mệnh đề phủ định, will + S?
Cấu trúc câu hỏi đuôi các thì hoàn thành
Mệnh đề khẳng định, haven’t/hasn’t/hadn’t + S? Mệnh đề phủ định, have/has/had + S?
Cấu trúc câu hỏi đuôi động từ khuyết thiếu (modal v) : should, can, could, may, might, must, have to.
Mệnh đề khẳng định, modal V + not + S? Mệnh đề phủ định, modal V + S?

Lưu ý: have to vẫn cần dùng trợ động từ, must khi chỉ sự cần thiết ta dùng câu hỏi đuôi là needn’t.

 

Ví dụ:

– You have to go out for a while, don’t you?

-Bevis must stay at home, needn’t he?

IV: Một số trường hợp đặc biệt về cấu trúc câu hỏi đuôi

1. Đối với động từ “Am”

 

Không dùng “am not I” mà phải dùng “aren’t I” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

-I am wrong, aren’t I?

-I am late, aren't i?

-I am your good friend, aren’t I?

 

2. Đối với trạng từ phủ định

 

Các trạng từ phủ định như là: never, seldom, hardly, rarely, … bản chất nó mang ý nghĩa phủ định nên chúng ta sẽ coi những câu có những từ là giống như những câu phủ định, vì vậy nên câu hỏi đuôi thường là tích cực.

Ví dụ:

We have never seen that, have we?

They seldom talk about money matters, do they?

She hardly ever calls me, does she?

 

3. Đối với câu có chữ “Let’s” Chúng ta sử dụng "shall we" sau những câu có chữ "Let's".

 

Ví dụ:

Let's drop the topic, shall we?

Let’s take the next bus, shall we?

Let's adjourn to the library, shall we?

Let’s go to the shopping mall, shall we?

 

4. Đối với câu mệnh lệnh:

 

Đôi khi những câu hỏi đuôi được sử dụng mới mục đích ra lệnh, (có thể là câu lời mời hay câu mệnh lệnh), và nó không yêu cầu một câu trả lời trực tiếp. Và chúng ta sẽ dùng "won't" cho những câu lời mời, và "can you/can’t you/will you/would you" cho những câu mệnh lệnh.

 

Ví dụ:

Open the window, will you? (mệnh lệnh)

Go out, can’t you?

Don't forget our date, will you?

Take a seat, won’t you? (lời mời)

Drink some coffee, won’t you?

 

5. Đối với câu có chủ ngữ là "There":

 

Ta sẽ dùng "There" ở câu hỏi đuôi.

 

Ví dụ:

There‘s nothing wrong, is there?

There weren’t any problems when you talked to Jonny, were there?

There is a pineapple on the table, isn't there?

 

6. Đối với câu có chủ ngữ như là: Nobody/No one, Somebody/Someone, Everybody/Everyone

 

Chúng ta sử dụng đại từ "they" trong các câu hỏi đuôi sau những câu có nobody/no one, somebody/someone, everybody/everyone

 

Ví dụ:

Somebody wanted to borrow Jack’s bike, didn’t they?

Nobody remembered my date of birth, did they?

 

7. Đối với câu có chủ ngữ như là Nothing/Something/Everything/ That/ This:

 

Chúng ta sử dụng "it" trong các câu hỏi đuôi

Ví dụ:

Nothing is special, is it?

Something happened at Merris’s house, didn’t it?

Everything is okay, isn’t it?

This will work, won’t it?

 

8. Câu có "Must", được chia ra nhiều trường hợp:

 

 • Must chỉ sự cần thiết, chúng ta sẽ dùng câu hỏi đuôi là "needn't"

 

Ví dụ:

 They must slip away, needn't they?

 

 • Must chỉ cự cấm đoán, không được phép làm, chúng ta sẽ dùng câu hỏi đuôi là must

Ví dụ:

You musn't tell anybody, must you?

 

 • Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại, chúng ta sẽ dựa vào động từ theo sau chữ must đó.

Ví dụ:

He must be roasting, isn't he?

 

 • Must chỉ sự dự đoán ở trong quá khứ ở trong công thức (must + have+ vpp)

Ví dụ:

You must have had a difficult period, haven't you?

 

Ghi chú:

Chúng ta có thể sử dụng câu hỏi đuôi khẳng định sau câu khẳng định để diễn đạt một phản ứng như ngạc nhiên hoặc thích thú.

Ví dụ:

You’re moving to London, are you?

Facebook Comments Box

Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Xin chào tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) là một trong những thì mà rất hay xuất hiện  trong những dạng đề thi hay mẫu câu giao tiếp thường ngày. Mặc dù là phổ biến và hay xuất hiện như vậy nhưng chúng ta vẫn không tránh khỏi những sự nhầm lẫn với các thì khác khi học tiếng Anh. Vì vậy để giúp mọi người hiểu hơn và hạn chế những hiểu lầm đó nên chúng mình đã tổng hợp và liệt kê ra một số những kiến thức các bạn cần nắm chắc. Hy vọng với cái bài biết này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn học tốt.

thì hiện tại hoàn thành
thì hiện tại hoàn thành

I. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) là thì của động từ được dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra một hoặc nhiều lần trước hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng thường xuyên nhất để nói về những trải nghiệm hoặc thay đổi đã diễn ra, nhưng cũng có những cách sử dụng khác ít phổ biến hơn. 

II. Công thức thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành được chia thành 3 dạng cấu trúc (cấu trúc dạng khẳng định, cấu trúc dạng phủ định, và cấu trúc ở dạng nghi vấn).

 

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở dạng khẳng định:

S + have/ has + V (p2)

 

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở dạng phủ định:

S + have/ has + not + V (p2)

 

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở dạng nghi vấn:

Have/ Has + S + V (p2)...?

Trong đó:

S: chủ ngữ

Have/has: trợ động từ

V(p2):  quá khứ phân từ

- Nếu ta thấy chủ ngữ (S) là “I, you, we, they” thì chúng ta sẽ sử dụng “have”.

- Nếu ta thấy chủ ngữ (S) là “he, she, it” thì chúng ta sẽ dùng “has”.

 

III. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả trải nghiệm của mình. Nó giống như nói, "Tôi có kinh nghiệm về..." ("I have the experience of...." ) Hoặc bạn cũng có thể sử dụng thì này để nói rằng bạn chưa bao giờ trải nghiệm. Thì hiện tại hoàn thành KHÔNG được dùng để diễn tả một sự kiện cụ thể.

Ví dụ:

 • I have been to Korea.
 • I have never been to Korea.
 • Have you ever been to Korea?

Dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về sự thay đổi đã xảy ra trong một khoảng thời gian.

 

Ví dụ:

 •  Her English has really improved since she moved to America.
 • You have grown since the last time I saw you.
 • My son has grown so much since I saw him three years ago.

Dùng thì hiện tại hoàn thành để liệt kê ra những thành tích của cá nhân và nhân loại. Chúng ta không thể đề cập đến một thời gian cụ thể nào được.

Ví dụ:

 • Man has walked on the Moon.
 • Our daughter has learned how to read.
 • Doctors have cured many deadly diseases.
 • Scientists have produced a new chemical compound.
 • The physician has found the cause of the disease.

Dùng thì hiện tại hoàn thành để nói rằng một hành động mà chúng ta mong đợi đã không xảy ra nhưng chúng ta vẫn đang đợi hành động đó xảy ra.

Ví dụ:

 • Lisa has not finished his homework yet.
 • Jonh hasn't mastered Vietnamese, but he can communicate.
 • -Sella has still not arrived.
 • -The rain hasn't stopped.

Dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về một số hành động khác nhau đã xảy ra trong quá khứ tại những thời điểm khác nhau. Hiện tại hoàn thành cho thấy quá trình chưa hoàn thành và vẫn có thể thực hiện thêm.

Ví dụ:

 • The army has attacked that city seven times.
 • I have had five quizzes and 3 tests so far this semester.
 • We have had many major problems while working on this project.
 • Maless has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick.

Dùng thì hiện tại hoàn thành để nói rằng một hành động đã xảy ra vào một thời điểm không xác định trước đó.

Ví dụ:

 • I have seen that movie twelve times.
 • I haven't seen that movie.
 • Have you seen that movie yet?

Dùng thì hiện tại hoàn thành khi muốn diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng chưa chấm dứt, nó vẫn kéo dài tới thời điểm hiện tại và vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Ví dụ:

 • I have learned Chinese for 7 years.
 • My teacher has taught here for two decades.
 • They have played piano since the age of ten.

Dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động vừa mới được hoàn thành xong ngay tức khắc và chúng thường được sử dụng với "just".

Ví dụ:

 •  I’ve just brushed my teeth.
 • I have just remembered.

Dùng thì hiện tại để diễn tả những hành động xảy ra ở quá khứ nhưng kết quả của nó lại ở hiện tại.

Ví dụ:

 • He told me his name but I’ve forgotten it.

 tạm dịch: anh ấy đã nói tên anh ấy nhưng tôi đã quên mất rồi. (tức là hiện giờ thì vẫn chưa nhớ ra nó).

 • Is Lisa here? No, she’s gone out.

tạm dịch: Lisa có ở đây không? Không, cô ấy đã đi ra ngoài rồi. (Nghĩa là đến giờ thì cố Lisa vẫn chưa về.)

IV. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành.

Để nhận biết thì hiện tại hoàn thành, ta dựa vào một số trạng từ chỉ thời gian, dưới đây là môt vài trạng từ thường gặp:

- Just: vừa mới

- Still: vẫn

- Recently: gần đây

- Lately : gần đây

- So far: cho đến nay

- Before: trước đây

- Already: rồi

- Never: chưa từng, chưa bao giờ

- Ever: đã từng

- Yet: chưa

- Until now/ Up to now/ Up to present: cho đến nay

- For + khoảng thời gian (for a long time, for 4 years...): trong khoảng

- Since + mốc thời gian (since 2008, since 1992...): kể từ khi.

V. Sự khác biệt giữa Thì Hiện Tại Hoàn Thành và Thì Quá Khứ Đơn.

Chúng ta hãy cùng xem cái bảng phân biêt dưới đây:

  Thì hiện tại hoàn thành Thì quá khứ đơn
1 Luôn luôn có một sự liên hệ giữa quá khứ với hiện tại Không liên quan đến hiện tại
2 Không có thời gian cụ thể, chính xác (chỉ ước chừng) Đề cập đến thời gian cụ thể
3 Sử dụng những trạng từ chỉ sự chưa kết thúc, vẫn còn có thể xảy ra (như là: until, since, just,…) Sử dụng những trạng từ thể hiện mốc thời gian đã hoàn tất trong quá khứ (Last year, two years ago, yesterday, …)

Như vậy là chúng mình đã tìm hiểu xong một số dạng cấu trúc và cách dùng hay gặp của thì hiện tại hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết này . Chúc các bạn học tập tốt.

Facebook Comments Box

Thì Hiện tại hoàn thành 2022

Thì hiện tại hoàn thành


Thì Hiện tại hoàn thành 2022 

Xin chào tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết Thì hiện tại hoàn thành (Past perfect tense) là một trong những thì mà rất hay xuất hiện  trong những dạng đề thi hay mẫu câu giao tiếp thường ngày. Mặc dù là phổ biến và hay xuất hiện như vậy nhưng chúng ta vẫn không tránh khỏi những sự nhầm lẫn với các thì khác khi học tiếng Anh. Vì vậy để giúp mọi người hiểu hơn và hạn chế những hiểu lầm đó nên chúng mình đã tổng hợp và liệt kê ra một số những kiến thức các bạn cần nắm chắc. Hy vọng với cái bài biết này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn học tốt.

Thì hiện tại hoàn thành
Thì hiện tại hoàn thành

 1. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành


  Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) là một thì của động từ được dùng để miêu tả những hành động đã xảy ra một hoặc nhiều lần trước hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng thường xuyên nhất là nói về những trải nghiệm hay là những cái thay đổi đã diễn ra và vẫn còn kéo dài ở hiện tại, và tất nhiên thì hiện tại hoàn thành cũng có những cách sử dụng khác (ít phổ biến hơn) nhưng không phải là không có. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn các cấu trúc cũng như là các cách dùng thì hiện tại hoàn thành nhé.

  2. Công thức thì hiện tại hoàn thành


  Cũng giống như khi ta học cấu trúc của các thì khác thì ta thường thấy có 3 dạng cấu trúc (cấu trúc dạng khẳng định, cấu trúc dạng phủ định, và cấu trúc ở dạng nghi vấn) và đối với thì hiện tại hoàn thành cũng giống như vậy, cũng chia thành 3 dạng.

+Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở dạng khẳng định:

 • S + have/ has + V (p2)

 • +Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở dạng phủ định:
  S + have/ has + not + V (p2)


 • +Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở dạng nghi vấn:
  Have/ Has + S + V (p2)...?

 

 Trong đó:

S: chủ ngữ
Have/has: trợ động từ
V(p2):  quá khứ phân từ

+Nếu ta thấy chủ ngữ (S) là “I, you, we, they” thì chúng ta sẽ sử dụng “have”.

+Nếu ta thấy chủ ngữ (S) là “he, she, it” thì chúng ta sẽ dùng “has”.

 

 • 3. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành và các ví dụ đi kèm:3.1 Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để nói rằng một hành động đã xảy ra vào một thời điểm không xác định trước đó.
Ví dụ:

 

+ I have seen that movie twelve times.

+ I haven't seen that movie.

+ Have you seen that movie yet?3.2 Dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả trải nghiệm của mình. Nó giống như nói, "Tôi có kinh nghiệm về..." ("I have the experience of...." ) Hoặc bạn cũng có thể sử dụng thì này để nói rằng bạn chưa bao giờ trải nghiệm. Lưu ý: Thì hiện tại hoàn thành KHÔNG được dùng để diễn tả một sự kiện cụ thể.

 

Ví dụ:

+I have been to Korea.

+I have never been to Korea.

+Have you ever been to Korea?

 

3.3 Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về sự thay đổi đã xảy ra trong một khoảng thời gian.

Ví dụ:

+ Her English has really improved since she moved to America.

+ You have grown since the last time I saw you.

+ My son has grown so much since I saw him three years ago.

 

3.4 Chúng ta dùng thì  hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh hoặc là làm cho hành động đã xảy ra nghe quan trọng hơn.

 

Ví dụ:

+I’ve met the love of my life!

+Our son has learned how to read.

+ Man has walked on the Moon.


3.5 Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành khi muốn diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng chưa chấm dứt, nó vẫn kéo dài tới thời điểm hiện tại và vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra trong tương lai.

 

Ví dụ:

+I have learned Chinese for 7 years.

+My teacher has taught here for two decades.

+They have played piano since the age of ten.

 

3.6 Dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động vừa mới được hoàn thành xong ngay tức khắc và chúng thường được sử dụng với "just"

 

Ví dụ:

+ I’ve just brushed my teeth.

+ I have just remembered.

 

3.7 Chúng ta thường dùng thì hiện tại hoàn thành để nói rằng một hành động mà chúng ta mong đợi đã không xảy ra, chúng ta vẫn đang đợi hành động đó xảy ra.

 

Ví dụ:

+Jonh hasn't mastered  Vietnamese, but he can communicate.

+Sella has still not arrived.

+The rain hasn't stopped.

 

3.8 Thì hiện tại hoàn thành diễn tả những hành động xảy ra ở quá khứ nhưng kết quả của nó lại ở hiện tại:
Ví dụ:

 

+He told me his name but I’ve forgotten it.
 tạm dịch: anh ấy đã nói tên anh ấy nhưng tôi đã quên mất rồi. (tức là hiện giờ thì vẫn chưa nhớ ra nó)

+ Is Lisa here? No, she’s gone out.
tạm dịch: Lisa có ở đây không? Không, cô ấy đã đi ra ngoài rồi. (Nghĩa là đến giờ thì cố Lisa vẫn chưa về.) 

 • 4.  Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

 

Để nhận biết thì hiện tại hoàn thành, ta dựa vào một số trạng từ chỉ thời gian, dưới đây là môt vài trạng từ thường gặp:

 

+ Just: vừa mới

+ Still: vẫn

+ Recently: gần đây

+ Lately : gần đây

+ So far: cho đến nay

+ Before: trước đây

+ Already: rồi

+ Never: chưa từng, chưa bao giờ

+ Ever: đã từng

+ Yet: chưa

+ Until now/ Up to now/ Up to present: cho đến nay

+ For + khoảng thời gian  (for a long time, for 4 years): trong khoảng

+ Since + mốc thời gian (since 2008, since 1992): kể từ khi5)Lưu ý


*Có một nguyên tắc bạn nhất định phải nhớ đó là khi dùng thì hiên tại hoàn thành thời gian sẽ không cụ thể, nói một cách khác dễ hiểu hơn là nếu mà có thời gian cụ thể thì đó không thể là thì hiện tại hoàn thành được. Ví dụ:

 

-I have gone for a walk on Tuesday.

Ta thấy trong câu có "on Tuesday" đây là chỉ thời gian cụ thể, là "vào thứ ba" nên suy ra câu ví dụ trên là sai.
=>> phải sửa lại là "I went for a walk on Tuesday."

 

* Một lưu ý khác nữa là chúng ta rất dễ nhầm lần giữa thì hiện tai hoàn thành với thì quá khứ đơn  nếu như không chú ý đến những dấu hiệu phân biệt dưới đây:

 

  Thì hiện tại hoàn thành Thì quá khứ đơn
1 Luôn luôn có một sự liên hệ giữa quá khứ với hiện tại Không liên quan đến hiện tại
2 Không có thời gian cụ thể, chính xác (chỉ ước chừng) Đề cập đến thời gian cụ thể
3 Sử dụng những trạng từ chỉ sự chưa kết thúc, vẫn còn có thể xảy ra (như là: until, since, just,…) Sử dụng những trạng từ thể hiện mốc thời gian đã hoàn tất trong quá khứ (Last year, two years ago, yesterday, …)

 
6) Bài tập vận dụng thì hiện tại hoàn thành

 

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng

 

Câu 1: Monlie ____ (want) to go to Queensland for a long time.

 

 A. has wanted; B. have want; C. is wanted; D. wants

 

Câu 2: He___ the exam.

 

A. has passed; B. have passed; C. is passed; D. pass

 

Câu 3: I___ his father recently.

 

A.have meet; B. has met; C. have met; D. met

 

Câu 4: I don't know why John..... it yet

 

A.has not do; B.  have not done; C. hasn't done; D. doesnt do

 

Câu 5: This is the first time, she___ to Berlin.

 

A.have gone; B. went; C. goes ; D. has gone

 

Câu 6: Mary___ in Korea since 2018.

 

A.has lived; B. lived; C. have lived; D. has live

 

Câu 7: I ___ just ___ back home.

 

A. have/comed   ; B. has/ comed; C. have/come; D. am/ come

 

 Câu 8: You___ a pet for two years.

 

A. keeps; B. have keep; C. have keeped; D. have kept

 

Câu 9: Mina ____her leg. She is still in hospital.

 

A. has broke; B. has broken; C. has break; D. breaks

 

Câu 10: We ___ each other for 2 years.

 

A. known; B: have know; C. Know; D. have known

 

Đáp án bài 1:

 

câu 1: A. has wanted

 

câu 2: A. has passed

 

câu 3: C. have met

 

câu 4: C. hasn't done

 

câu 5: D. has gone

 

câu 6: A.    has lived

 

câu 7: C. have/come

 

câu 8: D. have kept

 

câu 9: B. has broken

 

câu 10: D. have known

 

Bài tập 2: Sắp xếp lại những từ có sẵn và chia thì ở dạng thích hợp

 

Câu 1: Nhi/ this film/ before/ see.

 

Câu 2: She/ live/ 2 years/ Ho Chi Minh/ city.

 

Câu 3: already/ I/ my exercise/ finish.

 

Câu 4:  Sara/ study/ Japanese/ since/ she /was/ young.

 

Câu 5: John/ stay/ not/ last month/ here/ since.

 

Câu 6: you/ meet/ your family/ yet?

 

Câu 7: How many/ you/ books/ read/ this month?

 

Câu 8: go/ to the Korea/ they?

 

Câu 9: Not/ they/ arrive / yet.

 

Câu 10: I/ to Paris/ go/ not.

 

Đáp án bài tập 2:

 

Câu 1: Nhi has seen this film before.

 

Câu 2: She has lived in Ho Chi Minh city for 2 years.

 

Câu 3: I have already finished my exercise.

 

Câu 4: Sara has studied Japanese since she was young.

 

Câu 5: John has not stayed here since last month.

 

Câu 6: Have you met your family yet?

 

Câu 7: How many books have you read this month?

 

Câu 8: Have they gone to the Korea?

 

Câu 9: They haven't arrived yet.

 

Câu 10: I haven't gone to Paris.

Facebook Comments Box

CÁC LOẠI ĐẠI TỪ

Có các loại đại từ thông dụng dưới đây:

Đại từ nhân xưng chủ ngữ:
I, you, we, they, he, she, it

Đại từ nhân xưng tân ngữ:
me, you, us, them, him, her, it

Đại từ phản thân:
Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Đại từ sở hữu:
mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs.

Tính từ sở hữu:
my, your, his, her, its, our, your, their

 

Hướng dẫn Thực Hành
1. Ưu tiên học thuộc đại từ nhân xưng chủ ngữ trước và các tính từ sở hữu.
(Đọc thuộc các từ dưới đây, mục đích là để khi đặt câu, các anh chị không bị bối rối khi xác định chủ ngữ của câu:

I = tôi,
you = bạn
we = chúng tôi
they = họ
he = anh ấy
she = cô ấy
it = nó

2. Học thuộc các tính từ sở hữu sau:

My = của tôi
Your = của bạn
Our = của chúng ta
Their = của họ
His = của nó
Her = của cô ấy
Its = của nó

3. Tìm và tra 30 từ vựng thông dụng xung quanh môi trường của anh chị đang sống, và gán các tính từ sở hữu này vào (my, your, their, his, her, its)

Ví dụ: nhìn xung quanh thì Bel thấy cái ghế, con dao, cái muỗng, xe ô tô, ... thì Bel sẽ tự nói:

My chair - cái ghế của tôi
Her spoon - muỗng của cô ấy
His knife - con dao của anh ấy
His car - ô tô của anh ấy
...
Tương tự như vậy các anh chị tập tra từ vựng xung quanh môi trường sống, và gán tất cả các từ vựng đó vào các tính từ sở hữu, để sau này thuận tiện cho việc đặt câu và xác định các chủ ngữ.

Mong các anh chị thực hành nghiêm túc và làm công việc này hàng ngày.

Facebook Comments Box

TẠI SAO NÊN CHO TRẺ HỌC NGOẠI NGỮ SỚM?

học tiếng anh sớm

TẠI SAO NÊN CHO TRẺ HỌC NGOẠI NGỮ SỚM?

Chào anh chị, em là Bel Nguyễn là gia sư tiếng Anh giao tiếp, nay viết một bài chia sẽ cho các anh chị phụ huynh muốn định hướng cho các mầm non tương lai.

Em từ thời cấp 3 đã chán ngấy môn tiếng Anh rồi, vì chẳng biết học để làm gì nên chỉ học để đối phó lên lớp thôi. Tùy nhiên, khi bước lên năm nhất năm hai đại học, em thường ra công viên 23-9 tại quận 1 để tham gia các câu lạc bộ Guitar, và cơ duyên học ngoại ngữ bắt đầu từ đây.

Chẳng là ra ngoài công viên Em có kết được vài người bạn, anh chị cùng đam mê, lúc đang ngồi chơi đàn với nhau thì có mấy anh Tây đến bắt chuyện xin đàn hát chung, thế là mấy đứa bạn cùng chơi với Em bắn tiếng Anh như gió với người nước ngoài, em thì ngồi nghĩ thầm trong bụng rằng: "mình là sinh viên mà đến mỗi câu "how are you?" còn không dám nói thật là xấu hổ", nhìn xung quanh thì một cậu bé cũng biết nói, mấy cô chú bán vé số ở quận 1 cũng biết giao tiếp, mà bản thân là sinh viên mà lại không nói được một câu, thế là em đã quyết tâm học tiếng Anh.

Sau một thời gian học em nhận ra được rất nhiều bài học, tiếng Anh không đơn thuần chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn là cầu nối cho em kết được nhiều bạn bè quốc tế, tiếp cận được vô số các nguồn kiến thức, văn hóa, lối sống khác nhau của nhiều quốc gia mà nếu như không học ngoại ngữ thì sẽ không biết, tiếng Anh giúp Em dễ dàng hơn khi có một công việc tốt, đến nỗi mà để có được một công việc đơn giản như phục vụ tại bùi viện cũng phải nói được tiếng Anh.

Em nhận ra được rằng không học ngoại ngữ sớm cũng là một sự thiệt thòi lớn.

Tiếng Anh có nhiều lợi ích như vậy nếu các mầm non được đầu tư từ sớm thì sau khi bước vào đời các em sẽ có thể tiếp nhận nhiều cơ hội hơn, tư duy sáng tạo hơn thậm chí là năng động hơn, và vô số các lợi ích khác nữa.

Nếu từ nhỏ các bé chỉ biết được rằng có các nghề bác sĩ, giáo viên, sửa xe.. trong khi còn vô số các ngành nghề khác mà bé chưa biết tới, thì làm sao có thể nuôi tìm được những hoài bảo lớn lao khác. Ngoại Ngữ sẽ giúp bé tiếp cận nhiều ước mơ hơn để có nhiều sự lựa chọn hơn.

Vậy nên, em tin rằng nếu quý phụ huynh gieo tư duy Ngoại Ngữ cho bé, bé sẽ tìm thấy được ước mơ.

Mong sao bài viết này sẽ tạo thêm được động lực cho các quý phụ huynh tạo động lực cho các mầm non tương lai học Ngoại Ngữ nhé ạ.

Em xin cảm ơn!

Bel Nguyễn

học tiếng anh sớm
học tiếng anh sớm

 

 

Facebook Comments Box

TỰ HỌC TIẾNG ANH MỖI NGÀY

tự học tiếng anh

 


I. TỰ HỌC TIẾNG ANH LIỆU CÓ KHẢ THI?

 

Bạn hoàn toàn có thể tự học, chỉ là vì bạn chưa tìm ra động lực hoặc lý do đủ lớn để khiến bạn có chú tâm tập trung vào việc học.

Hoặc bạn cũng đã cố gắng nhưng vẫn chưa gặt hái được bất kỳ kết quả gì. Nhưng hãy tin rằng đó chỉ là những bài học mà bạn phải trải qua, vì cho đến lần thứ 10. 000 nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison mới tìm đúng vật liệu làm sợi dây tóc bóng đèn. Tuy nhiên, ông ấy đã nói rằng: "Tôi chưa từng thất bại, chỉ là vì tôi đã tìm ra 9,999 cách không hoạt động". Vì thế bạn hãy quyết tâm thử lại để tìm ra tiềm năng của bản thân và chinh phục các mục tiêu còn lại phía trước nhé.

Mình sẽ giúp cho bạn biến điều không thể thành có thể nếu như bạn duy trì học tập nghiêm túc theo hướng dẫn của mình.

 

II. HÃY BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG THỨ ĐƠN GIẢN NHẤT

Điều bạn cần làm ngay bây giờ là: 
1. Chuẩn bị 1 quyển vở 200 trang để lưu lại từ vựng và kiến thức quan trọng.
2. Duy trì tự học đều đặn mỗi ngày.
3. Hỏi những vấn đề bạn đang thắc mắc.

III. BÀI HỌC TỰ HỌC NGÀY HÔM NAYFacebook Comments Box

Cách luyện nói tiếng Anh với kỹ thuật Shadowing từ a đến z

Shadowing là gì?

Cách luyện nói tiếng Anh với kỹ thuật Shadowing 2022

I. Kỹ thuật Shadowing là gì?

 

Nếu bạn muốn cải thiện phát âm, ngữ điệu, từ vựng và phản xạ theo cách mà người bản ngữ sử dụng tiếng Anh, thì kỹ thuật Shadowing là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Kỹ thuật này hiểu đơn giản là "nghe 1 đoạn video" hoặc "1 file ghi âm" bất kỳ, và lặp lại những gì speaker nói. Bạn sẽ học được cách ngắt câu, nhấn trọng âm, nối từ và phong cách nói của người bản ngữ.

 

Phương pháp này nếu bạn siêng năng, tra cứu trước khi tập, nó giúp bạn trau dồi vốn từ vựng, nói tiếng Anh sẽ trôi chảy hơn.

 

Ngoài ra nó còn giúp bạn làm quen với câu từ, cấu trúc ngữ pháp, và các mẫu câu thông dụng rất hữu ích.

 

II. Phương pháp luyện tập kỹ thuật "Shadowing".

 

Bước 1: Các bạn lựa chon theo thứ tự từng video mà mình dẫn từ youtube dưới đây.

 

Bước 2: Xem qua trước video 1 lần để làm quen, không cần cố gắng hiểu hết cả bài, và chú ý cách mà người bản xứ phát âm cũng như biểu hiện khuôn mặt của họ trong các tình huống. (làm tốt bước này bạn sẽ nhớ từ vựng qua ngữ cảnh)

 

Bước 3: Quay 1 video hoặc ghi âm lặp lại (nhái lại) 100% những gì speaker nói, tuy nhiên bạn không nhất thiết phải nhái đúng 100%, chỉ cần tương đối là được, cái gì khó quá thì bạn nên lướt qua, theo thời gian bạn sẽ cải thiện dần.

 

Cứ sau khi speaker nói 1 câu, bạn bấm dừng lại và nói theo (nhái theo), làm như vậy liên tục cho tới khi hết video.

 

Bước 4: Đăng video của bạn lên nhóm này, để theo dõi lịch trình học và tự động viên bản thân mỗi ngày, cũng như kiếm thêm đồng đội tập luyện.

Link nhóm: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

Inbox zalo mình nếu có bất kỳ thắc mắc gì: 079.208.4321

II. Video hướng luyện tập theo phương pháp "Shadowing"

Tập 1:

Tập 2:

Tập 3:

Tập 4:

Tập 5:

Tập 6:

Tập 7:

Tập 8:

Tập 9:

Tập 10:

 

Facebook Comments Box

Shadowing là gì và cách tập luyện.

Shadowing là gì?

Shadowing là gì và cách tập luyện.

 

I. Shadowing là gì?

 

Nếu bạn muốn cải thiện phát âm, ngữ điệu, từ vựng và phản xạ theo cách mà người bản ngữ sử dụng tiếng Anh, thì kỹ thuật Shadowing là sự lựa chọn tuyệt vời.

Kỹ thuật này hiểu đơn giản là "nghe 1 đoạn video" hoặc "1 file ghi âm" bất kỳ, và lặp lại những gì speaker nói. Bạn sẽ học được cách ngắt câu, nhấn trọng âm, nối từ và phong cách nói của người bản ngữ.

Phương pháp này nếu bạn siêng năng, tra cứu trước khi tập, nó giúp bạn trau dồi vốn từ vựng, nói tiếng Anh sẽ trôi chảy hơn.

Ngoài ra nó còn giúp bạn làm quen với câu từ, cấu trúc ngữ pháp, và các mẫu câu thông dụng rất hữu ích.

 

II. Phương pháp luyện tập kỹ thuật "Shadowing".

 

Bước 1:
Các bạn lựa chon theo thứ tự từng video mà mình dẫn từ youtube dưới đây.

Bước 2:
Xem qua trước video 1 lần để làm quen, không cần cố gắng hiểu hết cả bài, và chú ý cách mà người bản xứ phát âm cũng như biểu hiện khuôn mặt của họ trong các tình huống. (làm tốt bước này bạn sẽ nhớ từ vựng qua ngữ cảnh)

Bước 3:
Quay 1 video hoặc ghi âm lặp lại (nhái lại) 100% những gì speaker nói, tuy nhiên bạn không nhất thiết phải nhái đúng 100%, chỉ cần tương đối là được, cái gì khó quá thì bạn nên lướt qua, theo thời gian bạn sẽ cải thiện dần.

Cứ sau khi speaker nói 1 câu, bạn bấm dừng lại và nói theo (nhái theo), làm như vậy liên tục cho tới khi hết video.

Bước 4:
Đăng video của bạn lên nhóm này, để theo dõi lịch trình học và tự động viên bản thân mỗi ngày, cũng như kiếm thêm đồng đội tập luyện.

Link nhóm: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
Inbox zalo mình nếu có bất kỳ thắc mắc gì: 079.208.4321

II. Các video để luyện tập theo phương pháp "Shadowing".

 

 

 

 

Video 1: 

Video 2:

Video 3:

Video 4:

Video 5:

Video 6:

Video 7:

Video 8:

Video 9:

Video 10:

 

Facebook Comments Box

CÁCH HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ

hoc tu vung hieu qua

CÁCH HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ.

Bài viết này sẽ giúp các bạn có được một phương pháp học hiệu quả, tuy nhiên bạn cần phải đọc từ trên xuống dưới một cách cẩn thận, nếu đọc qua loa chắc chắn bạn sẽ vẫn không biết phương pháp nào để học từ vựng hiệu quả, và lại quay về trạng thái ban đầu, mong sao bạn sẽ tiết kiệm thời gian của chính mình bằng cách đọc thật kỹ nhé.

 

I. NHỮNG BƯỚC CẦN LÀM TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU HỌC TỪ VỰNG.

 

Trước khi bắt đầu học từ vựng bạn cần phải trả lời trước giúp Bel 2 câu hỏi sau nhé:

 1. Thời điểm nào là thời điểm thích hợp để học từ vựng?
 2. Nên chọn nhóm từ vựng nào để học.


Khi nào bạn sẽ ở trong trạng thái cần từ vựng? lúc đang giao tiếp với ai đó? lúc xem một video trên youtube? lúc đọc một quyển sách?…

Mình tin rằng các trường hợp nêu trên sẽ khiến bạn muốn biết nhiều từ vựng. Vậy thời điểm thích hợp để bắt đầu học từ vựng là khi bạn đã biết "cách phát âm" rồi, và "biết cách đặt câu cơ bản, ngữ pháp cơ bản" rồi.

Vì nếu khi giao tiếp không biết cách đặt câu thì có nhiều từ vựng để làm gì? khi đọc văn bản hay xem video không có ngữ pháp nền tảng thì làm thế nào để có thể hiểu trọng vẹn nội dung văn bản.

Tất nhiên, một số bạn có thể nói rằng nói cho người khác hiểu là được rồi, không cần học ngữ pháp. Nhưng ít nhất bạn cũng phải biết chút ngữ pháp nền tảng để có thể đặt câu cơ bản chứ đúng không? hơn nữa muốn nói cho người khác hiểu bạn cũng phải phát âm một cách tương đối thì người nghe mới hiểu được. Cho nên, chúng ta nên ưu tiên học phát âm trước, sau đó học kiến thức đặt câu nên tảng, sau đó bạn có thể thoải mái học tiếng Anh. (Nếu bạn chưa biết học từ đâu thì vào đây mình tư vấn, gợi ý cho nhé https://zalo.me/g/vzhiqt860)

 

II. KẾ HOẠCH HỌC TỪ VỰNG

 

Nếu mỗi ngày bạn học 5 từ mới, 10 ngày bạn sẽ học được 50 từ, 100 ngày sẽ học được 500 từ, và 300 ngày sẽ học được 1500 từ.

Với số lượng 1500 từ là bạn có thể giao tiếp cơ bản rồi, nhưng nếu học từ vựng mà bản thân không cần, hoặc từ vựng không ai dùng tới (không thông dụng), thì thật là lãng phí thời gian.

Mình cũng có hay chia sẽ lộ trình, định hướng cho những bạn mới học, thì tùy vào mục đích mình đều hướng dẫn cho người học có thể chọn ra được nhóm từ vựng mà bản thân cần nhất. Ví dụ bạn lựa ra được 1500 từ vựng bạn cần, sắp xếp thời gian học nghiêm túc, thì trong vòng 300 ngày theo kế hoạch, số lượng từ vựng bạn có được cũng rất khá rồi và đúng trọng tâm đúng không? cho nên trước khi có 1 kế hoạch học từ vựng hiệu quả, bạn phải chọn được từ vựng mình cần học trước nhé.

Bạn thấy chia sẽ này hay không? hì mình cũng k biết có hay không nhưng mong sao mang lại được cho bạn ít góc nhìn mới, để bạn có kế hoạch học hiệu quả hơn nha, vì đây cũng chỉ là góc nhìn cá nhân của mình, có thể còn có các phương pháp tốt hơn, bạn cứ tham khảo nhé.

Vậy việc tiếp theo là tùy vào thời gian rảnh của bạn, mà bạn lên kế hoạch học từ mới sao cho hiệu quả nhé. Nhớ là nếu không kỷ luật bản thân, thì có thầy giỏi, lộ trình hay đến mấy thì cũng không mang lại kết quả gì đâu. Nếu bạn không tự kỷ luật được thì hãy học cách kỷ luật bản thân, tìm bạn đồng hành, xin lời khuyên từ người mà bạn tin tưởng nhé.

 

III. PHƯƠNG PHÁP GHI NHỚ VÀ HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ

 

Bước này chắc bạn đợi chờ lắm nè phải không? học mà không hiệu quả thì nản là cái chắc, nhưng không hiệu quả phải hỏi bản thân là mình đã cố gắng chưa? cố gắng đã kiên nhẫn và duy trì sự cố gắng ấy trong bao lâu rồi? cố gắng 5 ngày? 1 tuần hay 1 tháng? nếu bạn chưa cố gắng thì hãy cố gắng trước khi than phiền nhé. Sau khi đã cố gắng rồi cả tháng rồi mà vẫn không hiệu quả thì mình chỉ cần thay đổi phương pháp là được.

Để học từ vựng hiệu quả bạn nhất định phải tạo được thói quen tốt, quá trình học từ vựng phải được hình thành như là sở thích của bạn.

Ví dụ, mình có cậu bạn thích chơi game và lại cũng muốn giao tiếp với người nước ngoài, nên bạn ấy tập tành chuyển giao diện game từ ngôn ngữ từ Việt -> tiếng Anh, những tình huống lặp đi lặp lại bằng tiếng Anh thì bạn ấy tra cứu hết, những câu nói hay nói với đồng đội bạn ấy chuẩn bị hết, ngày nào cũng chơi, các tình huống ấy lặp lại nhiều lần, nhờ vậy tiếng Anh của bạn ấy càng ngày càng khá lên, mà không phải học trong áp lực, ngược lại học trong niềm vui. Mức độ hiệu quả chắc chắn là cao các bạn à, nên hãy lựa chọn phương pháp mà các bạn cảm thấy vui khi học nhé, có thể hỏi mình nếu như bạn cần có các gợi ý nhé.

Bạn mà đọc tới đây thì chắc là phải kiên nhẫn lắm, điều này nói lên việc bạn có sự quyết tâm tìm giải pháp học rồi, vậy Bel chúc bạn học từ vựng hiệu quả, và sớm giao tiếp tiếng Anh được nhé. Hẹn gặp các bạn trong những bài viết tiếp theo.

hoc tu vung hieu qua

 

Facebook Comments Box

TẠI SAO BẠN NÊN CÓ 1 LỘ TRÌNH HỌC CỤ THỂ?

TẠI SAO BẠN NÊN CÓ 1 LỘ TRÌNH HỌC CỤ THỂ?

 

Hai tuần sau tôi sẽ biết cách phát âm? 3 tháng sau tôi sẽ nắm vững kiến thức nền tảng tiếng Anh, 6 tháng tới tôi sẽ thuộc 600 từ vựng.
Bạn đã từng bắt đầu cho mục tiêu tiếng Anh của bạn với những câu hỏi như trên chưa?
Muốn thành công thì phải có suy nghĩ của người thành công, bạn muốn học tiếng Anh mà muốn có kết quả nhanh thì hãy đăng ký khóa học (học với bất kỳ ai bạn tin tưởng) hoặc có ít nhất phải có một lộ trình học cụ thể, học thì sẽ mất tiền nhưng không học bạn có thể sẽ mất nhiều hơn bạn tưởng.
Bạn có thể bỏ 5tr để có được kiến thức nền tảng trong 6 tháng, hoặc ngược lại mất "1 năm tự học" để có được kiến thức nền trong 6 tháng.
5tr và thời gian 6 tháng bạn quý cái nào hơn? Ngày xưa mình cũng từng suy nghĩ có thể tự học mọi thứ nhưng giờ thì mới ngộ ra là chính suy nghĩ đó giết chết khối lượng thời gian của mình.
Nên bạn cũng không cần kỳ vọng quá cao là sau khi học cái gì đó bạn sẽ có được 100% kết quả từ khóa học đó, nhưng dù là 70% thôi thì bạn cũng đang tiết kiệm khối lượng lớn thời gian quý giá của bản thân, đỡ mất công đi tìm hiểu, dành thời gian đó học những thứ mới mẻ hơn, làm nhiều việc hơn.
Nên nếu bạn là người biết chắc rằng tiếng Anh vô cùng quan trọng với bản thân của bạn trong tương lai thì hãy tìm cho mình 1 lộ trình học hoặc một người đi trước bạn tin tưởng nha.
Hoặc bạn nào quan tâm tới một lộ trình siêu ngon bổ rẻ thì cứ inbox mình.
Hoặc tham khảo khóa học của mình tại đây nhé

Facebook Comments Box