35 Cách nói về sự ” Tuyệt vời ” trong tiếng Anh

35 Cách nói về sự " Tuyệt vời " trong tiếng Anh

 1. First-rate /ˈfɜːstˈreɪt/ Đẳng cấp số 1
 2. Perfect /ˈpɜːfɪkt/ Hoàn hảo
 3. Rare /reə/ Thật hiếm có
 4. Grand /grænd/ Xuất sắc
 5. Flawless /ˈflɔːlɪs/ Hoàn hảo
 6. Notable /ˈnəʊtəbl/ Thật nổi bật
 7. Priceless /ˈpraɪslɪs/ Vô giá
 8. Super /ˈsjuːpə/ Tuyệt vời
 9. Superior /sjuːˈpɪərɪə/ Siêu đỉnh
 10. Terrific /təˈrɪfɪk/ Tuyệt vời
 11. Thrilling /ˈθrɪlɪŋ/ Thật gay cấn
 12. Unique /juːˈniːk/ Độc nhất vô nhị
 13. Skillful /ˈskɪlfl/ Thật tài tình
 14. Splendid /ˈsplɛndɪd/ Lộng lẫy, tráng lệ
 15. Smashing /ˈsmæʃɪŋ/ Tuyệt vời
 16. Rapturous /ˈræpʧərəs/ Tuyệt vời
 17. Sensational /sɛnˈseɪʃənl/ Thật tuyệt vời
 18. Splendiferous /splɛnˈdɪfərəs/ Tuyệt lắm
 19. Incredible /ɪnˈkrɛdəbl/ Không thể tin được.
 20. Glorious /ˈglɔːrɪəs/ Thật tráng lệ
 21. Awesome /ˈɔːsəm/ Quá đỉnh
 22. Brilliant /ˈbrɪliənt/ Xuất sắc
 23. Excellent /ˈɛksələnt/ Tuyệt đỉnh
 24. Delightful /dɪˈlaɪtfʊl/ Rất thú vị
 25. Engaging /ɪnˈgeɪʤɪŋ/ Thật hấp dẫn
 26. Fabulous /ˈfæbjʊləs/ Thật ấn tượng
 27. Masterful /ˈmɑːstəfʊl/ Thật siêu việt
 28. Wonderful /ˈwʌndəfʊl/ Tuyệt vời
 29. Miraculous /mɪˈrækjʊləs/ Thật kỳ diệu
 30. Exquisite /ˈɛkskwɪzɪt/ Thật tinh tế làm sao
 31. Arresting /əˈrɛstɪŋ/ Thật lôi cuốn
 32. Invaluable /ɪnˈvæljʊəbl/ Vô giá
 33. Stunning /ˈstʌnɪŋ/ Thật cừ khôi
 34. Tremendous /trɪˈmɛndəs/ Thật phi thường
 35. Astounding /əsˈtaʊndɪŋ/ Đáng kinh ngạc


  "Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

  Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

  Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

  Website: https://feasibleenglish.net/

  Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

   


Facebook Comments Box