Đang làm gì trong tiếng Anh

 

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh

 

CÔNG THỨC ĐẶT CÂU ĐANG LÀM GÌ TRONG TIẾNG ANH: 

 


S + to be + V-ing  = đang làm gì đó


GIẢI THÍCH CÔNG THỨC

S = chủ ngữ = he, she, it, I , you, we, they...
to be = am, is hoặc are (tùy theo chủ ngữ)

I + am 
He she it + is 
You we they + are

V-ing = động từ có đuôi thêm ING.
Learn, cook = động từ thường = verb
LearnING, cookING = động từ thêm ING

CÁC CÂU VÍ DỤ MÔ TẢ HÀNH ĐỘNG ĐANG LÀM GÌ TRONG TIẾNG ANH


I am learning English

You are learning English
We are learning English
They are learning English
He is learning English

She is learning English.
What are you doing
What are we doing?

What are they doing?
What are Mai and Minh doing?

What is she doing?
What is Lan doing?
What is he doing?

What is Minh doing?


Tạm Dịch mẫu câu đang làm gì trong tiếng Anh

Tôi đang học tiếng Anh
Bạn đang học tiếng Anh
Chúng tôi đang học tiếng Anh
Họ đang học tiếng anh
Anh ấy đang học tiếng anh

Cô ấy đang học tiếng anh
Bạn đang làm gì đấy?
Chúng ta đang làm gì vậy?
Họ đang làm gì?
Mai và Minh đang làm gì?

Cô ấy đang làm gì?
Lan đang làm gì vậy?
Anh ta đang làm gì vậy?
Minh đang làm gì vậy?

Liên kết với mình qua: https://feasibleenglish.net/giasubel
By Bel Nguyễn: https://www.facebook.com/belnguyen2018/

 Facebook Comments Box