Học tiếng Anh mỗi ngày một cấu trúc – approve (23)


Công thức: Approve of sb doing something - tán thành, chấp thuận điều gì

approve of sb/sth
(accept something or agree something)

Examples

1. My wife doesn't approve of me smoking cigarettes.
2. I don't approve of you learning English alone.

3. I completely approve of your idea.
4. She didn't approve of this plan.
5. His parents didn’t approve of his new girlfriend.
6. They thoroughly approve of what I am doing.

Tạm dịch
1. Vợ tôi không tán thành việc tôi hút thuốc lá.
2. Tôi không tán thành việc bạn học tiếng Anh một mình.
3. Tôi hoàn toàn tán thành ý tưởng của bạn.
4. Cô ấy không tán thành kế hoạch này.
5. Bố mẹ anh ấy không tán thành bạn gái mới của anh ấy.
6. Họ hoàn toàn chấp thuận những gì tôi đang làm.

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.


Facebook Comments Box