2 LOẠI CÂU GIẢ ĐỊNH SỰ VIỆC TRONG QUÁ KHỨ

1. Should have + V3/ed: LẼ RA NÊN

- Dùng để nói về những sự việc đáng lẽ nên làm ở quá khứ nhưng đã không làm.


Vd:

- You should have gone to bed early. (Lẽ ra Bạn lẽ ra nên đi ngủ sớm) 


- She should have obeyed her parents.(Cô ấy lẽ ra nên nghe lời cha mẹ) 


- He should have called her before he make a decision. (Lẽ ra Anh ấy nên gọi cho cô ấy trước khi anh ấy đưa ra quyết định)


- I should have studied harder(Lẽ ra tôi nên học hành chăm chỉ hơn) 


- I should not have told those bad words. (Lẽ ra Tôi không nên nói ra những điều tồi tệ đó) 


2. Could have +V3/ed: LẼ RA CÓ THỂ

- Dùng để nói về những sự việc đáng lẽ có khả năng thực hiện ở quá khứ nhưng đã không thực hiện.


Vd:

- I could have bought that hat but I forgot to bring my wallet

(Lẽ ra tôi đã có thể mua cái nón đó nhưng tôi quên mang theo cái bóp) 


- She could come there on time but She got stuck in a traffic jam. 

( Lẽ ra cô ấy có thể đến đúng giờ nhưng do bị kẹt xe) 


- I could have got a university degree but I left school 3 years ago.

(Lẽ ra Tôi có thể nhận được bằng đại học nhưng Tôi đã bỏ học cách đây 3 năm) Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018 


Facebook Comments Box