25 Từ Vựng tiếng Anh chủ đề “Âm Nhạc”

25 Từ Vựng tiếng Anh chủ đề "Âm Nhạc"

 1. Piano /pɪˈænəʊ/ Đàn piano
  -> Pianist /ˈpɪənɪst/ Người chơi đàn piano

 2. Guitar /gɪˈtɑː/ Đàn ghi ta
  -> Guitarist /gɪˈtɑːrɪst/ Người chơi đàn guitar

 3. Violin /ˌvaɪəˈlɪn/ Đàn vĩ cầm
  -> Violinist /ˈvaɪəlɪnɪst/ Người chơi đàn vĩ cầm

 4. Drum /drʌm/ Trống
  -> Drummer /ˈdrʌmə/ Người đánh trống

 5. Music /ˈmjuːzɪk/ âm nhạc
  -> Musician /mjuˈzɪʃən/ Nhạc sĩ

 6. Trumpet /ˈtrʌmpɪt/ Kèn Trumpet

 7. Ukulele /ˌjuːkəˈleɪli/ Đàn ukulele

 8. Voice /vɔɪs/ giọng

 9. Sound /saʊnd/ Âm thanh

 10. Singer /ˈsɪŋə/ Ca sĩ

 11. Cello /ˈʧɛləʊ/ Đàn Cello

 12. Saxophone /ˈsæksəfəʊn/ Kèn Saxophone

 13. Dance /dɑːns/ Nhảy

 14. Symphony /ˈsɪmfəni/ Bản nhạc giao hưởng

 15. Soloist /ˈsəʊləʊɪst/ Nghệ sĩ độc tấu

 16. Composer /kəmˈpəʊzə/ Nhà soạn nhạc

 17. Lyric /ˈlɪrɪk/ Lời bài hát

 18. Perform /pəˈfɔːm/ biểu diễn

 19. Concert /ˈkɒnsət/ buổi hòa nhạc

 20. Music festival /ˈmjuːzɪk ˈfɛstəvəl/ lễ hội âm nhạc

 21. Record /ˈrɛkɔːd/ Ghi âm

 22. Orchestra /ˈɔːkɪstrə/ dàn nhạc

 23. Beat /biːt/ Nhịp

 24. Note /nəʊt/ Nốt nhạc

 25. Rhythm /ˈrɪðəm/ Nhịp


  "Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

  Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

  Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

  Website: https://feasibleenglish.net/

  Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

   Facebook Comments Box