3 Cấu trúc thể hiện sự buồn giận

3 Cấu trúc thể hiện sự buồn giận

1. Let sb down = Làm ai đó thất vọng

 • I'm afraid she let us down badly.
  (Tôi sợ Cô ấy sẽ làm chúng ta thất vọng nặng nề)

 • Don't let me down.
  ( Đừng làm tôi thất vọng)

  2. Break up with sb = chia tay với người yêu
 • She's just broken up with her boyfriend.
  (Cô ấy vừa chia tay với bạn trai)

 • John and Mary broke up last week.
  ( John và Mary chia tay hồi tuần trước)


  3.Be/ Get angry with/ at: Tức giận
Facebook Comments Box