500 ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH


1        Be     là

2        have  có

3        DO    làm

4        say    nói

5        get     được

6        make làm

7        go      đi

8        see     thấy

9        know biết

10      take   lấy

11      think nghĩ

12      come đến

13      give   cho

14      look   nhìn

15      use    dùng

16      find   tìm thấy

17      want  muốn

18      Tell    nói

19      put    đặt

20      mean nghĩa là

21      become       trở thành

22      leave  rời khỏi

23      work làm việc

24      need  cần

25      feel    cảm

26      seem  hình như

27      ask    hỏi

28      show hiển thị

29      try     thử

30      Call   gọi

31      keep  giữ

32      provide       cung cấp

33      hold   giữ

34      turn   xoay

35      follow         theo

36      Begin bắt đầu

37      bring đem lại

38      like    như

39      going đi

40      help   giúp

41      start  bắt đầu

42      run    chạy

43      write  viết

44      Set     thiết

45      move hành động

46      play   chơi

47      pay    trả

48      hear   nghe

49      include        bao gồm

50      believe        tin

51      allow cho phép

52      meet  gặp

53      lead   chì

54      live    sống

55      stand đứng

56      happen       xảy ra

57      carry mang

58      talk    nói chuyện

59      appear        xuất hiện

60      produce      sản xuất

61      sit      ngồi

62      offer  phục vụ

63      consider      xem xét

64      expect         chờ đợi

65      suggest        đề nghị

66      LET   CHO

67      read   đọc

68      require        yêu cầu

69      continue      tiếp tục

70      lose   mất

71      ADD thêm

72      change        thay đổi

73      Fall    rơi

74      remain        còn lại

75      remember    nhớ lại

76      buy    mua

77      speak nói

78      stop   dừng lại

79      send  gởi

80      receive        nhận

81      decide         quyết định

82      win    thắng lợi

83      understand  hiểu

84      describe      miêu tả

85      develop       phát triển

86      agree đồng ý

87      open  mở

88      reach đến

89      build  xây dựng

90      involve        liên quan đến

91      spend tiêu

92      return          trở về

93      draw  rút ra

94      die     chết

95      Hope hy vọng

96      create sáng tạo

97      walk  đi bộ

98      sell    bán

99      wait   đợi

100    cause nguyên nhân

101    pass  vượt qua

102    Lie     nói dối

103    accept         chấp nhận

104    watch xem

105    raise  nâng cao

106    Base  căn cứ

107    apply ứng dụng

108    break nghỉ

109    explain        giải thích

110    learn  học hỏi

111    increase       tăng lên

112    cover che

113    grow  lớn lên

114    claim yêu cầu

115    report         báo cáo

116    support       ủng hộ

117    cut     cắt

118    form  hình thức

119    stay   ở lại

120    contain        chứa

121    reduce         giảm

122    establish     thiết lập

123    join    ghép

124    wish  muốn

125    achieve        hoàn thành

126    seek   tìm kiếm

127    choose        chọn

128    deal   nhiều

129    face   mặt

130    fail     thất bại

131    serve phục vụ

132    end    đầu

133    kill     giết

134    occur xảy ra

135    drive  lái xe

136    represent     đại diện

137    rise    tăng lên

138    discuss        bàn luận

139    love   yêu

140    pick   nhặt

141    place nơi

142    argue tranh luận

143    prove chứng minh

144    wear  dùng

145    catch catch

146    enjoy thưởng thức

147    eat     ăn

148    introduce    giới thiệu

149    enter  vào

150    present        hiện tại

151    arrive đến

152    ensure         chắc chắn

153    point điểm

154    plan   kế hoạch

155    pull   kéo

156    refer  tham khảo

157    act     hành động

158    relate quan hệ

159    affect có ảnh hưởng đến

160    close  gần

161    identify       xác định

162    manage       quản lý

163    thank cảm tạ

164    compare      so sánh

165    announce    thông báo

166    obtain         được

167    note   chú ý

168    forget quên

169    indicate       chỉ

170    wonder       ngạc nhiên

171    maintain     duy trì

172    publish       xuất bản

173    suffer bị

174    avoid tránh

175    express       phát biểu

176    suppose      giả sử

177    finish hoàn thành

178    determine    xác định

179    design         thiết kế

180    listen nghe

181    save   tiết kiệm

182    tend   có xu hướng

183    treat  đãi

184    control        kiểm soát

185    share phần

186    remove        tẩy

187    throw ném

188    visit   lần

189    exist  tồn tại

190    encourage   khuyến khích

191    force  lực lượng

192    reflect          suy nghĩ

193    admit thừa nhận

194    assume        đảm đương

195    smile nụ cười

196    prepare       chuẩn bị

197    replace        thay thế

198    fill     lấp đầy

199    improve      nâng cao

200    mention      đề cập đến

201    fight  cuộc chiến đấu

202    intend         có ý định

203    Miss  hỏng

204    discover      khám phá

205    drop  bỏ

206    hit     đánh

207    push  đẩy

208    prevent       phòng ngừa

209    refuse từ chối

210    regard         Về vấn đề

211    lay     nằm xuống

212    reveal tiết lộ

213    Teach dạy

214    answer        câu trả lời

215    operate       chạy

216    State  trạng thái

217    depend        tùy theo

218    enable         cho phép

219    record         kỷ lục

220    check kiểm tra

221    complete     hoàn toàn

222    cost   giá cả

223    sound          âm thanh

224    laugh cười

225    realise         thực hiện

226    extend         mở rộng

227    arise  nổi lên

228    notice nhận thấy

229    define định nghĩa

230    examine      xem xét

231    fit      phù hợp

232    study nghiên cứu

233    bear   chịu

234    hang  treo

235    recognise     công nhận

236    shake rung chuyển

237    sign   dấu

238    attend         đi học

239    fly     bay

240    gain   lợi

241    perform      thực hiện

242    result kết quả

243    travel đi du lịch

244    adopt nhận nuôi

245    confirm       xác nhận

246    protect        bảo vệ

247    demand       nhu cầu

248    stare  nhìn chằm chằm

249    imagine       tưởng tượng

250    attempt       thử

251    beat   đánh đập

252    Born  sinh

253    associate     liên kết

254    care   chăm sóc

255    marry          kết hôn

256    collect         sưu tầm

257    voice tiếng nói

258    employ       sử dụng

259    issue  vấn đề

260    release         phóng thích

261    emerge        hiện ra

262    mind  nhớ

263    aim    mục tiêu

264    deny  từ chối

265    Mark dấu

266    shoot bắn

267    appoint       bổ nhiệm

268    Order trật tự

269    supply        cung cấp

270    drink uống

271    observe       quan sát

272    reply đáp lại

273    ignore         bỏ qua

274    link    liên kết

275    propose      đề xuất

276    ring   vòng

277    settle giải quyết

278    strike đình công

279    press báo chí

280    respond      trả lời

281    arrange       sắp xếp

282    survive        sống sót

283    concentrate tập trung

284    lift     thang máy

285    approach    phương pháp tiếp cận

286    Cross Hội Chữ thập

287    test    thử

288    charge         phí

289    experience   kinh nghiệm

290    touch chạm

291    acquire        mua

292    commit       phạm

293    demonstrate         chứng minh

294    Grant Grant

295    prefer thích

296    repeat         lặp lại

297    sleep  ngủ

298    threaten      hăm dọa

299    feed   nuôi

300    insist nhấn mạnh

301    launch         phóng

302    limit  giới hạn

303    promote      khuyến khích

304    deliver         giao hàng

305    measure      đo

306    own   riêng

307    retain giữ lại

308    assess         đánh giá

309    attract         thu hút

310    belong         thuộc về

311    consist        gồm có

312    contribute   góp phần

313    hide   giấu

314    promise      hứa

315    reject từ chối

316    cry     khóc

317    impose        áp đặt

318    invite mời

319    sing   hát

320    vary  khác nhau

321    warn  cảnh báo

322    address       địa chỉ

323    declare        khai

324    destroy       phá hủy

325    worry          lo

326    divide          chia

327    head  đầu

328    name tên

329    stick  gậy

330    nod    gật đầu

331    recognize     công nhận

332    train  xe lửa

333    attack          tấn công

334    clear  trong sáng

335    combine      phối hợp

336    handle         xử lý

337    influence     ảnh hưởng

338    realize         thực hiện

339    recommend giới thiệu

340    shout kêu la

341    spread         lan tràn

342    undertake    đảm đương

343    account       trương mục

344    select lựa chọn

345    climb leo

346    contact        tiếp xúc

347    recall triệu hồi

348    secure         chắc chắn

349    step   bước đi

350    transfer       chuyển nhượng

351    welcome      hoan nghênh

352    conclude     kết luận

353    disappear    biến mất

354    display        trưng bày

355    dress trang phục

356    illustrate     minh họa

357    imply nghĩa là

358    organise      tổ chức

359    direct trực tiếp

360    escape         trốn thoát

361    generate      phát ra

362    investigate  nghiên cứu

363    remind        nhắc lại

364    advise         khuyến cáo

365    afford          đủ khả năng

366    earn   kiếm được

367    hand  tay

368    inform         báo

369    rely    tin cậy

370    succeed       thành công

371    approve      phê duyệt

372    burn  đốt cháy

373    fear    sợ

374    vote   bỏ phiếu

375    conduct       hạnh kiểm

376    cope  đương đầu

377    derive          lấy được

378    elect   đắc cử

379    gather         tụ họp

380    jump nhảy

381    last    cuối cùng

382    match          trận đấu

383    matter         chất

384    persuade     khuyên

385    ride    đi chơi

386    shut   đóng

387    blow  thổi

388    estimate      ước tính

389    recover        lấy lại

390    score số điểm

391    slip    trượt

392    count đếm

393    hate   ghét

394    attach          đính kèm

395    exercise       tập thể dục

396    house nhà

397    lean   gầy

398    roll    cuộn

399    wash rửa

400    accompany hộ tống

401    accuse         tố cáo

402    bind   buộc

403    explore       khám phá

404    judge thẩm phán

405    rest    còn lại

406    steal  ăn cắp

407    comment     chú thích

408    exclude       loại trừ

409    focus tiêu điểm

410    hurt   đau

411    stretch         căng ra

412    withdraw    rút

413    back  trở lại

414    fix     sửa chữa

415    justify         biện hộ

416    knock          đập

417    pursue        theo đuổi

418    switch         công tắc

419    appreciate   đánh giá

420    benefit         lợi ích

421    lack   tình trạng thiếu

422    list     danh sách

423    occupy        chiếm

424    permit         giấy phép

425    surround     surround

426    abandon      bỏ

427    blame khiển trách

428    complain     phàn nàn

429    connect       liên kết

430    construct     xây dựng

431    dominate     thống trị

432    engage         thuê

433    paint sơn

434    quote quote

435    view  quang cảnh

436    acknowledge         công nhận

437    dismiss       bỏ qua

438    incorporate kết hợp

439    interpret      giải thích

440    proceed       tiến hành

441    search         tìm kiếm

442    separate      riêng biệt

443    stress nhấn mạnh

444    alter   thay đổi

445    analyse       phân tích

446    arrest bắt giữ

447    bother         làm phiền

448    defend         bảo vệ

449    expand        phát triển

450    implement   bổ sung

451    possess       có

452    review         xem lại

453    suit    bộ đồ

454    tie      tie

455    assist hỗ trợ

456    calculate      tính toán

457    glance         nhìn thoáng qua

458    mix    pha

459    question      câu hỏi

460    resolve        giải quyết

461    rule    nguyên tắc

462    suspect       nghi ngờ

463    Wake Wake

464    appeal         kháng cáo

465    challenge     thách

466    clean  sạch

467    damage       tổn thất

468    guess phỏng đoán

469    reckon         tính

470    restore        khôi phục

471    restrict        hạn chế

472    specify        xác định

473    constitute    cấu tạo

474    convert       đổi

475    distinguish  phân biệt

476    submit        đệ trình

477    trust  lòng tin

478    urge   thúc giục

479    feature        đặc tính

480    Land  đất

481    locate định vị trí

482    predict        dự đoán

483    preserve      bảo tồn

484    solve giải quyết

485    sort   loại

486    struggle       cuộc tranh đấu

487    cast   đúc

488    Cook nấu ăn

489    dance nhảy

490    invest đầu tư

491    lock   khóa

492    owe   nợ

493    pour  đổ vào

494    shift   sự thay đổi

495    kick   đá

496    kiss   hôn

497    Light ánh sáng

498    purchase     mua

499    race   cuộc đua

500    retire về hưu

Facebook Comments Box