CÁCH GHI NGÀY THÁNG TRONG TIẾNG ANH

 

Cách Ghi Ngày, Tháng, năm trong tiếng Anh

Cách ghi ngày tháng để nộp bài:

Thứ tự cách viết như sau: Thứ, tháng ngày, năm

Mẫu dưới đây:

Sunday, June 1st, 2019 (chủ nhật, ngày 1 tháng 6 năm 2019)

Saturday, February 2nd, 2019 (thứ 7, ngày 2 tháng 2 năm 2019)

Wednesday, December 3rd, 2019 (thứ 4, ngày 3 tháng 12 năm 2019)

Tuesday, September 4th, 2019 (chủ nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2019)

Cách ghi thứ ngày trong tiếng Anh

- Monday: thứ 2, viết tắt = MON

- Tuesday: thứ 3, viết tắt = TUE

- Wednesday: thứ 4, viết tắt = WED

- Thursday: thứ 5, viết tắt = THU

- Friday: thứ 6, viết tắt = FRI

- Saturday: thứ 7, viết tắt = SAT

- Sunday: chủ nhật, viết tắt = SUN

Cách ghi tháng trong Tiếng Anh.

- January: tháng 1, viết tắt = Jan

- February: tháng 2, viết tắt = Feb

- March: tháng 3, viết tắt = Mar

- April: tháng 4, viết tắt = Apr

- May: tháng 5, không viết tắt

- June: tháng 6, viết tắt Jun.

- July: tháng 7, Jul.

- August: tháng 8, viết tắt = Aug

- September: tháng 9, viết tắt = Sept

- October: tháng 10, viết tắt = Oct

- November: tháng 11, viết tắt = Nov

- December: tháng 12, viết tắt = Dec

 

Facebook Comments Box