ENGLISH10


Mẫu dưới đây:

Sunday, June 1st, 2019 (chủ nhật, ngày 1 tháng 6 năm 2019)

Saturday, February 2nd, 2019 (thứ 7, ngày 2 tháng 2 năm 2019)

Wednesday, December 3rd, 2019 (thứ 4, ngày 3 tháng 12 năm 2019)

Tuesday, September 4th, 2019 (chủ nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2019)

Cách ghi thứ ngày trong tiếng Anh

– Monday: thứ 2, viết tắt = MON

– Tuesday: thứ 3, viết tắt = TUE

– Wednesday: thứ 4, viết tắt = WED

– Thursday: thứ 5, viết tắt = THU

– Friday: thứ 6, viết tắt = FRI

– Saturday: thứ 7, viết tắt = SAT

– Sunday: chủ nhật, viết tắt = SUN

Cách ghi tháng trong Tiếng Anh.

– January: tháng 1, viết tắt = Jan

– February: tháng 2, viết tắt = Feb

– March: tháng 3, viết tắt = Mar

– April: tháng 4, viết tắt = Apr

– May: tháng 5, không viết tắt

– June: tháng 6, viết tắt Jun.

– July: tháng 7, Jul.

– August: tháng 8, viết tắt = Aug

– September: tháng 9, viết tắt = Sept

– October: tháng 10, viết tắt = Oct

– November: tháng 11, viết tắt = Nov

– December: tháng 12, viết tắt = Dec

Facebook Comments Box