My best friend

Single Image

My best friend

FeasiBLE ENGLISH

Nội dung bài học này do FeasiBLE ENGLISH tạo ra. Mong các Bạn đọc sử dụng đúng mục đích học tập, không sao chép cho mục đích khác. Cảm ơn và chúc các Bạn học tốt.

My best friend1. How many friends do you have?

I have some friends, They are optimistic, modest, and sincere.


(Tôi có một số người bạn, Họ lạc quan, khiêm tốn và chân thành.)


2. Who is your best friend?
(Ai là người bạn thân nhất của bạn?)

His name is Peter, He is my best friend.
(Tên Anh ấy là Peter, Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.)


3. How old is He?
Anh ấy bao nhiêu tuổi?

He turned 20 years old.
Anh ta đã 20 tuổi.

4. What does He look like?
Anh ấy trông như thế nào?

He has curly hair, an oval face, and brown eyes.
Anh có mái tóc xoăn, khuôn mặt hình trái xoan và đôi mắt màu nâu.

5. what is his personality?
tính cách của anh ấy thế nào?

He is tactful, ambitious, and optimistic. Furthermore, He knows how to treat people with respect.
Anh ta lịch thiệp, đầy tham vọng và lạc quan. Hơn nữa, Anh ấy biết cách đối xử tôn trọng với mọi người.


6. How often do you see your friend?
Bạn có thường gặp bạn của bạn không?

As often as we can, He always drives me to school.
Thường xuyên nhất có thể, Anh ấy luôn đưa tôi đến trường.


7. When did you first meet him?
(Lần đầu tiên bạn gặp anh ta là khi nào?)

I met him when I was in high school, we were classmates.
(Tôi gặp anh ấy khi tôi còn học trung học, chúng tôi là bạn cùng lớp.)

8. Why is he so close to you?
(Tại sao anh ấy lại thân với bạn?)

He is always courteous, kind, and respectful even when it is not his faults. That is the reason why I want to keep in touch with him.

(Anh ấy luôn nhã nhặn, tử tế và có lòng tôn trọng ngay cả khi nó không phải là lỗi của anh ấy. Đó là lý do tại sao tôi muốn giữ liên lạc với anh ấy)

9. Do you often share your secrets and ups and downs with him?
(bạn có thường xuyên chia sẻ bí mật và thăng trầm  trong cuộc sống với anh ấy không?)

we are well-matched, I always confide my secrets and troubles to him.
(chúng tôi rất hợp nhau, tôi luôn tâm sự với những bí mật và rắc rối của mình.)

10. What is the importance of having a best friend in your life?
(Tầm quan trọng của việc có một người bạn tốt trong cuộc sống của bạn là gì?)

the best friend plays an important role in our lives, We should cherish and defend it.
(người bạn tốt nhất đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, Chúng ta nên trân trọng và bảo vệ nó.)

See You Soon ...

Facebook Comments Box