NOUNS

Nouns – Danh từ

NOUNS : DANH T

I. ĐỊNH NGHĨA:

 • Danh từ là từ chỉ người, vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng …

II. PHÂN LOẠI :

 1. DT cụ thể (Concrete nouns) có 2 loại :

a.DT chung ( common nouns) dung làm tên chung cho sự vật cùng loại

VD : dog, pen, flower, cat …

b.DT riêng (proper nouns) : là tên riêng của người hoặc địa danh nào đó.

VD: Minh, France ( nước Pháp), John …

 

 1. DT trừu tượng (abstract nouns) : dùng để chỉ tình rạng của sự vật.

VD: sweetness(sự ngọt ngào) , freedom (sự tự do), independence ( sự độc lập)

 

 1. DT đếm được (Countable nouns) :

– là DT chỉ người, vật thể có tính chất riêng lẻ và có thể đếm được trực tiếp lên chính nó. VD: book, dog, tree …

– Có 2 loại :

 • Loại 1 : DT ĐẾM ĐƯỢC SỐ ÍT

A/ AN + N đếm được ở số ít

A đứng Danh từ bắt đầu bằng 1 phụ âm ( g, m, n, b, t, d …)

Vd: a dog, a book, a house,a doctor …

AN đứng trước Danh từ bắt đầu bằng nguyên âm ( có 5 NGUYÊN ÂM : U, E, O, A, I )

Vd: an egg, an inkpot, an hour /ˈaʊə(r)/ =>( âm “h” câm)

 

 • LƯU Ý : “ Nguyên âm” được xác định bằng Phiên âm quốc tế của từ đó.

 

EG: Ta xét :

 • university : ở hình thức mặt chữ thì bắt đầu bằng “u” .

Tuy nhiên có phiên âm là /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ => dựa vào âm bắt đầu của phiên âm ta thấy “ju” không nằm trong (5 NGUYÊN ÂM : U, E, O, A, I )  => ta dùng mạo từ “A” => a university.

 • hour : ở hình thức mặt chữ thì bắt đầu bằng “h” .

Tuy nhiên có phiên âm là /ˈaʊə(r)/ => dựa vào âm bắt đầu của phiên âm ta thấy “a”  nằm trong (5 NGUYÊN ÂM : U, E, O, A, I )  => ta dùng mạo từ “AN” => an hour ( âm “h” câm) ……

 

 • Loại 2 : DT ĐẾM ĐƯỢC Ở SỐ NHIỀU :

Some/ any/ few/ many/ các con số + N đếm được ở số nhiều.

Vd: two books, some water, many students …

 

 1. DT không đếm được ( Uncountable nouns): là DT chỉ những sự vật trừu tượng có tính chất không thể tách rời và không đếm được trực tiếp lên chính nó . VD : chalk, water, wood, advice …

– Muốn đếm ta phải dùng kèm với những Danh từ chỉ sự đo lường như :  bowl = chén ; cup = tách; loaf = ổ ; piece = cái, miếng ; box = hộp; bottle = chai; can = lon… 

VD : a bowl of rice = 1 chén cơm . two cup of coffee = hai tách cà phê.

Some/ any/ much/ little + N không đếm được.

Vd : some surprise = một ít ngạc nhiên, much money = nhiều tiền ….

 

 1. DT số ít và DT số nhiều : (Là những Danh từ đếm được)

The boy is playing football = Cậu bé đang chơi bóng đá.

The boys are playing marbles in the alley = Các cậu bé đang chơi bi ở con hẻm. 

 

III. Nguyên tắc chuyển từ SỐ ÍT Sang SỐ NHIỀU :

 

a/ – Thêm “S” vào sau DT số ít : tree – three trees, pen – five pens – ten pens.

 – Thêm “S” vào DT có đuôi –oof :

VD   roof : một mái nhà  => roofs : nhiều mái nhà.

 

b/ Thêm “ES” Khi DT kêt thúc bằng : O,S, SH, CH, X, Z

VD: a tomato – two tomatoES, potato – potatoES

=>Tuy nhiên có một số từ mà tận cùng là nguyên âm O là từ vay mượn thì ta chỉ cần thêm “S” mà tận cùng là nguyên âm O là từ vay mượn thì ta chỉ cần thêm “S” :

Radio -> radios

Piano ->pianos

Photo ->photos

 

c/ Khi DT kết thúc bằng MỘT PHỤ ÂM + “Y” => chuyển “y” thành “ i ” và thêm “ES” :

lady – ladIES;

a baby – two babIES

 

d/Khi DT kết thúc bằng “ f” hoặc “fe”=> bỏ f và fe chuyển thành “VES”

Vd: leaf  một chiếc lá => leaVES : nhiều chiếc lá

 wife  : một người vợ => wiVES :  nhiều người vợ

 

e/ Khi DT ở dạng BẤT QUI TẮC :

– A Man : một người đàn ông => men : nhiều người đàn ông

– A Foot  : một bàn chân => two feet : hai bàn chân 

– A Tooth : một chiếc răng => 32 teeth : 32 chiếc răng

– A Goose  : một con ngỗng => geese : nhiều con ngỗng

– Child : một đứa trẻ  => children :nhiều đứa trẻ  

– A mouse : một con chuột => 32 mice : 32 con chuột phụ

– Woman : một người phụ nưc => Women : nhiều người phụ nữ

– Person : một người => people : nhiều người

 

IV.SỞ HỮU CÁCH CỦA DANH TỪ:

 

 • Sở hữu cách là một hình thức chỉ “sự sở hữu” của một người, một loài vật … đối với một người hay một vật nào đó  
 • Sở hữu cách là cách viết ngắn gọn hơn. (‘s)

VD :

+ The villa of the senator = The senator’s villa (Biệt thự của thượng nghị sĩ)

+The car of my brother = My brother’s car (Xe hơi của anh tôi)

 

LƯU Ý :

 • Ở Chủ số ít thì ta dùng ’s để diễn tả sự sở hữu đó

Vd: My brother’s car

 • Ở Chủ ngữ số nhiều thì ta chỉ dùng dấu nháy để diễn tả sự sở hữu đó

Vd: My parents’ car

Vì “parents” là Danh từ số nhiều rồi.

 • Dùng Of + danh từ, khi “sở hữu chủ” là vật chứ không phải người.

Vd:

– The gate of the villa (cổng của biệt thự)

– The front of the house (mặt tiền của căn nhà)

 

 

Facebook Comments Box