PRESENT PERFECT CONTINUOUS (Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn)

PRESENT PERFECT CONTINUOUS (Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn)

Diễn tả những sự việc, hành động xảy ra vừa mới chấm dứt nhưng kết quả của nó sẽ tồn tại ở thời điểm hiện tại.

A. HÌNH THỨC:

1. Khẳng định:
S + HAVE/ HAS + BEEN + V-ing

2. Phủ định:
S + HAVE/ HAS + NOT + BEEN + V-ing

3. Nghi vấn:
HAVE/ HAS + S + BEEN + V-ing?

Trong đó:

– I/You/We/They + Have
– He/She/It + Has
– V-ing: Thêm ING vào Động từ nguyên mẫu.

– What have you been doing here from morning till now?
Bạn làm gì ở đây từ sáng đến giờ?

– How long has he been studying English?
Anh ấy đang học tiếng Anh được bao lâu rồi?

– I have been waiting to meet you about that.
Hổm rày/nay tôi chờ gặp anh về chuyện đó.

– How long has he been missing from home?
Bà ấy vắng nhà bao lâu rồi?

– She has been performing for two hours.
Cô ấy biểu diễn đã hai tiếng đồng hồ rồi.

B. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT:

– Since + mốc thời gian (since 1999, since last month…)
Ex: I have been waiting since nine o ‘clock.
Tôi chờ từ lúc 9 giờ tới bây giờ đấy.

– For + khoảng thời gian (for 2 weeks, for 3 years…)
Ex: He has been typing for two hours.
Anh ta đã đánh máy hai giờ rồi.

– All + thời gian (all the morning, all the afternoon, all day, …)
Ex: He has been watching movies all the morning.

Facebook Comments Box