Sẵn Sàng Làm Gì Đó…


BE
+ ready to + ĐỘNG TỪ
(Sẵn sàng làm cái gì đó...)


Be = am, is, are...


I am ready to challenge myself. 
Are you ready to face many difficulties?
She is ready to learn English 
He is ready to leave.

Tạm dịch:
Tôi đã sẵn sàng để thử thách bản thân.
Bạn đã sẵn sàng đối mặt với nhiều khó khăn chưa?
Cô ấy đã sẵn sàng để học tiếng Anh
Anh ấy đã sẵn sàng để rời đi.

Facebook của mình: https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Kênh youtube của mình: youtube.com/BelNguyen
Nhóm FeasiBLE ENGLISH : https://www.facebook.com/groups/609163899252710/


 

Facebook Comments Box