TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ “HOMETOWN”

TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ "HOMETOWN"

 
1. Where is your hometown?
/weər ɪz jɔː ˈhəʊmˈtaʊn/
 
Quê bạn ở đâu?
 
2. Where are you from?
/weər ɑː juː frɒm/
 
Bạn đến từ đâu?
 
3. Are you from a big city or a small town?
/ɑː juː frɒm ə bɪg ˈsɪti ɔːr ə smɔːl taʊn/
 
Bạn đến từ một thành phố lớn hay một thị trấn nhỏ?
 
4. I am from the East coast of the US. 
/aɪ æm frɒm ði iːst kəʊst ɒv ðə juːˈɛs/
 
Tôi đến từ bờ Đông nước Mỹ.
 
5. My hometown is very small. It's a little town in the countryside, in Đo Đo.
/maɪ ˈhəʊmˈtaʊn ɪz ˈvɛri smɔːl. ɪts ə ˈlɪtl taʊn ɪn ðə ˈkʌntrɪˌsaɪd, ɪn Đəʊ Đəʊ/
 
Quê tôi nhỏ lắm. Đó là một thị trấn nhỏ ở nông thôn, ở Đo Đo. 
 
6. Well, I was born and raised in Hà Nội which is the capital of Vietnam. 
/wɛl, aɪ wɒz bɔːn ænd reɪzd ɪn eɪʧà ɛnộaɪ wɪʧ ɪz ðə ˈkæpɪtl ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/
 
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội - thủ đô của Việt Nam.
 
7. I was born and raised in Ho Chi Minh city which is located in the Southern part of Vietnam.
/aɪ wɒz bɔːn ænd reɪzd ɪn həʊ ʧiː Minh ˈsɪti wɪʧ ɪz ləʊˈkeɪtɪd ɪn ðə ˈsʌðən pɑːt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/
 
Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam.
 
8. Oh, My hometown is called Green, And it's a really great city. 
/əʊ, maɪ ˈhəʊmˈtaʊn ɪz kɔːld griːn, ænd ɪts ə ˈrɪəli greɪt ˈsɪti/ 
 
Ồ, quê hương của tôi tên là Green, Và đó là một thành phố thực sự tuyệt vời. 
 
9. Is your hometown a good place to live?
/ɪz jɔː ˈhəʊmˈtaʊn ə gʊd pleɪs tuː lɪv/
 
Có phải quê hương của bạn là 1 nơi tốt để sinh sống không? 
 
10. Yes, definitely. 
/jɛs, ˈdɛfɪnɪtli/
 
Vâng, chắc chắn rồi. 
 
11. I like the city’s dynamic lifestyle such as modern facilities, job opportunities And It's a great place for young people who want to build a brilliant social position. 
 
/aɪ laɪk ðə ˈsɪtiz daɪˈnæmɪk ˈlaɪfˌstaɪl sʌʧ æz ˈmɒdən fəˈsɪlɪtiz, ʤɒb ˌɒpəˈtjuːnɪtiz ænd ɪts ə greɪt pleɪs fɔː jʌŋ ˈpiːpl huː wɒnt tuː bɪld ə ˈbrɪljənt ˈsəʊʃəl pəˈzɪʃən/
 
Tôi thích lối sống năng động của thành phố như cơ sở vật chất hiện đại, cơ hội việc làm Và Đó là một nơi tuyệt vời cho những người trẻ tuổi muốn xây dựng một vị trí xã hội sáng giá. 
 
12. I don’t think so. The pace of life here is quite slow. So It is not a good environment for young people who find a good job, they’d better move to the city.
 
/aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ. ðə peɪs ɒv laɪf hɪər ɪz kwaɪt sləʊ. səʊ ɪt ɪz nɒt ə gʊd ɪnˈvaɪərənmənt fɔː jʌŋ ˈpiːpl huː faɪnd ə gʊd ʤɒb, ðeɪd ˈbɛtə muːv tuː ðə ˈsɪti/
 
Tôi không nghĩ vậy. Nhịp sống ở đây khá chậm. Vì vậy, đây không phải là một môi trường tốt cho những người trẻ tìm được một công việc tốt, tốt hơn là họ nên chuyển đến thành phố.
 
13. Are there any changes you would like to make in your hometown?
/ɑː ðeər ˈɛni ˈʧeɪnʤɪz juː wʊd laɪk tuː meɪk ɪn jɔː ˈhəʊmˈtaʊn/
 
Bạn có muốn thay đổi điều gì ở quê hương của bạn không? 
 
14. We can't avoid being stuck in traffic jams during rush hours.
/wiː kɑːnt əˈvɔɪd ˈbiːɪŋ stʌk ɪn ˈtræfɪk ʤæmz ˈdjʊərɪŋ rʌʃ ˈaʊəz/
 
Chúng tôi không thể tránh khỏi tình trạng kẹt xe trong mỗi giờ cao điểm.
 
15. So, I would like to ameliorate the infrastructure conditions there. 
/səʊ, aɪ wʊd laɪk tuː əˈmiːliəreɪt ði ˈɪnfrəˌstrʌkʧə kənˈdɪʃənz ðeə/
 
Vì vậy, tôi muốn cải thiện các điều kiện cơ sở hạ tầng ở đó.
 
 
16. How long have you been living there?
/haʊ lɒŋ hæv juː biːn ˈlɪvɪŋ ðeə/
 
Bạn đã sống ở đó bao lâu rồi?
 
17. I have been living here for almost 26 years.  
/aɪ hæv biːn ˈlɪvɪŋ hɪə fɔːr ˈɔːlməʊst 26 jɪəz/
 
Tôi đã sống ở đây gần 26 năm.
 
18. Is it easy to travel around your hometown?
/ɪz ɪt ˈiːzi tuː ˈtrævl əˈraʊnd jɔː ˈhəʊmˈtaʊn/
 
Có dễ dàng để đi du lịch quanh quê hương của bạn không? 
 
19. Yes, it is. It is a small city but there are different kinds of transportation available.
 
/jɛs, ɪt ɪz. ɪt ɪz ə smɔːl ˈsɪti bʌt ðeər ɑː ˈdɪfrənt kaɪndz ɒv ˌtrænspɔːˈteɪʃən əˈveɪləbl/
 
Vâng, đúng vậy. Tuy là một thành phố nhỏ nhưng luôn có sẵn các loại phương tiện giao thông khác nhau.  

----
Sử dụng Tài liệu xin trích rõ nguồn.

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018 


Facebook Comments Box