TOEIC

in case – phòng khi, trong trường hợpunless – trừ khiover + khoảng thời gianthroughout – xuyên suốt (thời gian)as well – cũngthen – sau đóonce – một khiamong – ở giữathat – rằngof – của, liên quan đếnexcept (for) – ngoại trừdespite – mặc dù, dù choprior to – trước cái gìprior to before somethingduring the week prior to the meeting

once – S + V (một khi)such as, rander than – không đứng trước mệnh đềin + thời gian (dịch là sau)in 60 days – sau 60 ngàywhether + ormeanwhile, trong khi đóbecause of – dowhether  + or – liệu rằng, nên …  = either [even if, if, in case]1. có… không, có… chăng, không biết có… không
despite – mặc dù, dù chowithin + khoảng thời gian hoặc phạm vi nàoin addition to  – trong việc thêm vào, ngoài cái gì đó  according to: theo như (nội dung (thống kê), chữ, lời, ai đó)In addition to these arrangements, extra ambulances will be on duty until midnight.

Facebook Comments Box