At the end và in the end

                                            AT THE END VÀ IN THE END

 1. At the end (of something)
 • At the end of the month 
 • At the end of the film
 • At the end of january
 • At the end of the game
 • At the end of the course
 • At the end of the concert
 • .....

Ta xét ví dụ sau:

 • I’m going away at the end of january.
  (tạm dịch: tôi sẽ đi vắng vào cuối tháng giêng.)

 • At the end of the concert, there was great applause.
  (tạm dịch: vào cuối buổi hòa nhạc là một tràng vỗ tay thật lớn.)
 • All the players shook hands at the end of the game.
  (tạm dịch: tất cả các cầu thủ đã bắt tay vào cuối trận game.)

 

=>> Từ những ví dụ trên thì ta có thể hiểu rằng là “AT THE END” dùng để nhấn mạnh
 thời điểm kết thúc. (có thể kết thúc một việc, một sự kiện hay thời gian nào đó...) , và “at the end” được hiểu nôm na là “vào cuối”

++++Lưu ý nhỏ: ta không thể nói “in the end of something”. Vậy nên không được nói: “on the end of january” hay “ in the end of the concert”...

**Trái nghĩa với at the end of (vào cuối) là at the beginning of (vào đầu):

Ex 1: At the beginning of january. (tạm dịch: vào đầu tháng giêng).

Ex 2: At the beginning of the concert. (tạm dịch: vào đầu buổi hòa nhạc).

2. In the end 

 

 • We had a lot of problems with our car. In the end we sold and bought another one (= finally we sold it).
  (tạm dịch: chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề với chiếc xe của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã bán nó đi và mua một chiếc khác.)
 • He got more and more angry. In the end he just walked out of the room.
  (tạm dịch: anh ta ngày càng bực tức. Cuối cùng anh ấy đã bước ra khỏi phòng.)

 • Jim couldn’t decide where to go on vacation. He didn’t go anywhere in the end.
  (tạm dịch: Jim đã không thể quyết định sẽ đi đâu trong những ngày nghỉ. Cuối cùng thì anh ấy đã chẳng đi đâu cả.)

 

=>> Xét những ví dụ trên, ta có thể thấy In the end dùng để nhấn mạnh kết quả sau cùng của một tình huống hay một sự việc,.... và in the end được dịch nôm na là “cuối cùng”.

**Trái nghĩa với in the end là at first:

 • At first we didn’t like each other very much, but in the end we came good friends.
  (tạm dịch: lúc đầu chúng tôi không hợp nhau lắm, nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt. )
Facebook Comments Box