vô ích

Vô ích, chẳng có ích

Công thức: it’s no use + (verb-ing)


Dưới đây là một số ví dụ:

 • "It's no use talking to her."
  (tạm dịch: nói chuyện với cô ấy cũng vô ích thôi.)

 • It’s no use trying to persuade me.
  (tạm dịch: cố gắng thuyết phục tôi cũng chẳng có ích gì.)


 • "It's no use arguing about it."
  (tạm dịch: tranh cãi về nó cũng chẳng có ích gì.)


 • “It’s no use apologizing.”
  (tạm dịch: xin lỗi cũng vô ích).

 • "It's no use behaving that way."
  (tạm dịch: hành xử theo các đó cũng vô ích.)


 • "It's no use attempting to please him."
  (tạm dịch: cố gắng làm hài lòng anh ấy cũng chẳng có ích gì.)
Facebook Comments Box