Can and Be able toCan, could : có thể
- Thường sử dụng để yêu cầu ai đó làm cái gì hoặc để nói ai đó có khả năng làm gì

Ví dụ:
Can you play the guitar?
(bạn có thể chơi guitar không)

Could I use your computer?
(Tôi có thể sử dụng máy tính của bạn chứ?)

MỘT SỐ CÁCH DÙNG CƠ BẢN CỦA ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

1. Khả năng cái gì đó có thể xảy ra

I might go to Japan for 2 months to work.
We can go to Japan in June.

Smoking can cause cancer.
He could arrive anytime now

2. Khả năng làm gì

I can play the guitar
When I was young, I could sing for hours.

3. Nghĩa vụ phải làm gì

You must work hard.
I have to finish my homework today

4. Lời khuyên

What should I do?
You should read my new book

5. Xin phép

Can I ask you a question?
Could I use your phone?
May I come in and wait?

6. Dạng quá khứ
may, might
can, could

That may not be true
That might not be true
He cannot come
He said that He couldn't come.MỘT SỐ LƯU Ý VỚI ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

a) Động từ theo sau động từ khiếm khuyết phải ở dạng nguyên thể (không -ing, -ed, -s/es).


He can speaking 4 languages. => sai
He can speaks 4 languages. => sai
He can speaked 4 languages => sai
He can to speak 4 languages => sai
He can speak 4 languages => đúng

b) Không đi chung với động từ khiếm khuyết khác

This might can be true -> sai
This might be true => đúng

c) Câu phủ định và nghi vấn bản thân nó đóng vai trò như trợ động từ (không cần dùng do, does, did)

I cannot play the guitar -> đúng
I do not can play the guitar -> sai
He does not can play the guitar -> sai

Can you play the guitar? -> đúng
Do you can play the guitar? -> sai
Does he can play the guitar? -> sai

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.


Facebook Comments Box