ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT


1. HIỂU CƠ BẢN VỀ ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (MODAL VERBS)

 

Động từ khiếm khuyết:

Là những động từ phụ trợ , bổ sung nghĩa cho động từ chính. Thể hiện sự cần thiết hoặc có khả năng xảy ra hoặc dùng để bày tỏ ý kiến, quan điểm của ai đó.

 

Và đây là một số động từ khiếm khuyết thông dụng: "can, will, could, shall, must, would, might, and should..." chúng ta cùng nhau tìm hiểu các động từ này dưới đây nhé!

can, could : có thể

 • Thường sử dụng để yêu cầu ai đó làm cái gì hoặc để nói ai đó có khả năng làm gì

Ví dụ:
Can you play the guitar?
(bạn có thể chơi guitar không)

Could I use your computer?
(Tôi có thể sử dụng máy tính của bạn chứ?)

may, might : có thể (có lẽ, chúc)...
- thường sử dụng để xin phép ai đó làm cái gì

May I borrow your phone?
(Tôi có thể mượn điện thoại của bạn được không)

I thought I might meet you yesterday.
(Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể gặp bạn hôm quá chứ)

will - would (shall) : sẽ, chắc là
("shall" đi với chủ ngữ "I" và "we")

 

 • Thường sử dụng để nói hoặc dự đoán những thứ trong tương lai hoặc yêu cầu ai đó làm gì.

   

I’ll go at 7:00 tonight
(Tôi sẽ đi vào lúc 7 h tối nay)

What time will you arrive?
(Mấy giờ bạn sẽ đến?)

She would be surprised if you agreed.
(cô ấy sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn đồng ý)

must : phải nên (làm gì đó)
you must do exercise every day
(bạn phải nên tập thể dục mỗi ngày)

have to : phải (bắt buộc)
I have to go
(tôi phải đi)

should : nên
You shouldn't drink beer
(bạn không nên uống bia)

You should learn english
(bạn nên học tiếng anh)

Used to : đã từng
I used to live in HCM city
(tôi đã từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh)

Ought to : phải, nên
You ought to help her
(bạn phải giúp cô ấy)

 

2. MỘT SỐ LƯU Ý VỚI ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (MODAL VERBS)

 

 • a) Động từ theo sau động từ khiếm khuyết phải ở dạng nguyên thể (không -ing, -ed, -s/es).

He can speaking 4 languages. => sai
He can speaks 4 languages. => sai
He can speaked 4 languages => sai
He can to speak 4 languages => sai
He can speak 4 languages => đúng

 • b) Không đi chung với động từ khiếm khuyết khác

This might can be true -> sai
This might be true => đúng

I cannot play the guitar -> đúng
I do not can play the guitar -> sai
He does not can play the guitar -> sai

Can you play the guitar? -> đúng
Do you can play the guitar? -> sai
Does he can play the guitar? -> sai

 

I might go to Japan for 2 months to work.
(tôi có thể đến Nhật làm việc trong 2 tháng )

We can go to Japan in June.
(chúng ta có thể đi Nhật vào tháng 6)

Smoking can cause cancer.
(Hút thuốc có thể gây ung thư)

He could arrive anytime now.
(Anh ấy có thể đến bất cứ lúc nào)

 

 • 2. Khả năng làm gì

I can play the guitar.
(Tôi có khả năng chơi guitar)

When I was young, I could sing for hours.
(khi tôi còn trẻ, tôi có thể hát hàng giờ)

 

 • 3. Nghĩa vụ phải làm gì

You must work hard.
(bạn phải làm việc chăm chỉ)

I have to finish my homework today
(Tôi phải hoàn thành bài tập về nhà hôm nay)

 

 • 4. Lời khuyên

What should I do? 
(Tôi nên làm gì?)

You should read my new book
(Bạn nên đọc quyển sách mới của tôi)

 

Can I ask you a question?
- Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi chứ?

Could I use your phone?
- Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn chứ?

May I come in and wait?
- Tôi có thể vào trong và chờ đợi chứ?

 

 • 6. Dạng quá khứ
  may, might
  can, could

That may not be true - Điều đó có thể không đúng
That might not be true - Điều đó có thể không đúng
He cannot come - Anh ấy không thể đến
He said that He couldn't come. - Anh ấy đã nói rằng anh ấy không thể đến


4. CẤU TRÚC LIÊN QUAN VỚI CÁC ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

Một số cấu trúc thường được dùng với các động từ khiếm khuyết
I can’t wait to meet my mom.
Tôi nóng lòng gặp mẹ của tôi.

I can’t wait to buy a new computer.
Tôi nóng lòng mua 1 quyển sách mới

I wish I could remember your name.
Tôi ước tôi có thể nhớ tên của bạn.

I wish I could run my own business.
Tôi ước tôi có thể bắt đầu kinh doanh

Nếu tôi là bạn tôi sẽ...
If I were you, I would go to the doctor.
If I were you, I would leave that job.

Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể...
I thought I might meet you yesterday.
(Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể gặp bạn hôm quá chứ)
I thought I might make a lot of money.


5. BÀI TẬP ĐẶT CÂU VỚI CÁC ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

Các bạn tập chuyển các câu sau sáng tiếng Anh, rồi bình luận dưới video này, hoặc post này của Bel nhé.

- Tôi có thể sang Nhật làm việc trong 2 tháng.
- Chúng ta có thể đến Nhật Bản vào tháng 6.
- Hút thuốc có thể gây ung thư.
- Anh ấy có thể đến bất cứ lúc nào.
- Tôi có thể chơi guitar.
- Khi tôi còn nhỏ, tôi có thể hát hàng giờ.
- Bạn phải làm việc chăm chỉ.
- Tôi phải hoàn thành bài tập hôm nay.
- Tôi nên làm gì?
- Bạn nên đọc cuốn sách của tôi mới viết.
- Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không?
- Tôi có thể sử dụng điện thoại bạn được chứ ạ?
- Tôi có thể vào bên trong và đợi được không?
-Tôi đã từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

Được viết bởi Bel Nguyễn
https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Sử dụng xin trích rõ nguồn website này FeasiBLE ENGLISH, chúc các bạn học tốt!

 

Facebook Comments Box