Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc cùng Bel Nguyễn | 1 video 3 cấu trúc – Cân bằng cái gì


Cân bằng cái gì


I struggle to balance my job and my family.
I am learning to balance my time wisely
It's not easy to balance on a rope

Tạm dịch
Tôi đấu tranh để cân bằng giữa công việc và gia đình.
Tôi đang học cách cân bằng thời gian của mình một cách khôn ngoan
Không dễ để giữ thăng bằng trên một sợi dây

Facebook của mình: https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Kênh youtube của mình: youtube.com/BelNguyen
Nhóm FeasiBLE ENGLISH : https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

 

Facebook Comments Box