Những cách dùng khác A lot of chuyên nghiệp hơn – Mỗi ngày 1 cấu trúc cùng Bel Nguyễn


I have a lot of books

I have lots of books
I have plenty of books
I have a ton of books
I have a plethora of books


Facebook của mình: https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Kênh youtube của mình: youtube.com/BelNguyen
Nhóm FeasiBLE ENGLISH : https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

 

Facebook Comments Box