Can hay Could

Xem video để dễ hiểu hơn nhé các Bạn.


1. Can, could : có thể

– Thường sử dụng để yêu cầu ai đó làm cái gì, hỏi ý kiến ai đó hoặc để nói ai đó có khả năng làm gì

Ví dụ:
Can you play the guitar?
(bạn có thể chơi guitar không)

Could I use your computer?
(Tôi có thể sử dụng máy tính của bạn chứ?)

2. Could là quá khứ của Can
"Could" được dùng ở trong quá khứ, nó là dạng quá khứ của chữ "can"

When I was young, I could sing for hours.

Sử dụng xin trích rõ nguồn
Mình là Gia sư tiếng Anh Bel Nguyễn
Facebook: https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Facebook Comments Box