CẤU TRÚC NÂNG CAO

CẤU TRÚC NÂNG CAO

1.There is no + N + left : không còn lại gì = S + have run out of + N ( ta dùng thì hiện tại hoàn thành và chủ ngữ là We)

EX: There is no sugar left
= We have run out of water (Chúng ta không còn nước để dùng nữa)
2. Get over + N (chỉ bệnh tật) =to recover from + N (chỉ bệnh tật) =to make a recovery from + N
EX: My grandfather got over heart attack (Ông của tôi vừa trải qua một cơn đau tim)
= My grandfather recovered from heart attack
= My grandfather made a recovery from heart attack
3. S + would like/love/prefer/fancy/ + to V: cách nói chuyện chỉ ước nguyện không có thật ở hiện tại = S + wish(es) + clause.
I would like to study abroad
= I wish that I could study abroad (Tôi ước rằng mình có thể đi du học)
4. Need + S + V? = Is there necessity for sb to do st? (có cần thiết hay không)
EX: Need I do the housework today?
= Is there necessity for me to do the housework today? (Hôm nay có cần mình dọn dẹp nhà cửa hay không?

Facebook Comments Box