COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS SO SÁNH TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ.

COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS SO SÁNH TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ.

COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS

SO SÁNH TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ.

A. CẦN BIẾT:

a. ADJ NGẮN: Là tính từ có 1 âm tiết như big, long, short...

Nếu tính từ kết thúc bằng phụ âm và trước phụ âm là nguyên âm: U- E-O-A-I ta làm như sau:

- Ở So sánh hơn: ta nhân đôi phụ âm đó và thêm "er"

vd: big -> bigGER.

- Ở So sánh nhất: ta nhân đôi phụ âm đó và thêm "est"

vd: big -> bigGEST.

b. ADJ DÀI: Là tính từ có 2 âm tiết trở lên như lucky, quiet...

Nếu tính từ kết thúc bằng "y" ta làm như sau:

- Ở So sánh hơn: ta chuyển "y" thành "i" và thêm "er"

vd: easy -> easIER

- Ở So sánh nhất: ta chuyển "y" thành "i" và thêm "est"

vd: easy -> easIEST

c. ADJ bất qui tắc: good - better - the best

bad - worse - the worst

Vd: My ruler is better than your ruler.

B. CÁC LOẠI CÂU SO SÁNH:

 1. SS BẰNG :
 • Khẳng định:

S + V + as adj/adv as + N

 • Phủ định: có thể dùng "so" thay cho "as"

S + V (NOT) + as/ so adj/adv as + N

Vd:

 1. She is as beautiful as my sister
 2. She is as tall as me
 3. My house is as high as your house
 4. Tennis is not as popular as soccer
 5. Adults don't learn languages as fast as children.
 • Ngoài ra: Có thể dùng cấu trúc sau:

S + V + the same + N + as + N

Vd:

- My house is as high as his = My house is the same height as his

Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy.

 1. SS HƠN :
 • Thêm ER vào sau ADJ ngắn:

ADJ ngắn : S + V + adj/adv_ER THAN + N

 • Thêm MORE vào trước ADJ dài:

ADJ dài : S + V + MORE adj/adv THAN + N

 1. Ana is thinner than my sister
 2. I'm busier this week than last week
 3. I did worse on the final exam than midterm
 4. My new cell phone is more interesting than my old one
 5. He drives more slowly than my brother.

Lưu ý: Tính từ có 3 âm tiết thì ta chỉ cần thêm MORE vào trước nó :

Vd:

- beautiful -> more beautifulf

- interesting -> more interesting

 1. SS NHẤT :
 • Thêm EST vào sau ADJ ngắn:

ADJ ngắn : S + V + THE adj/adv_EST + N

 • Thêm MOST vào trước ADJ dài:

ADJ DÀI : S + V + THE MOST adj/adv + N

 1. It's the highest mountain in Asia.
 2. Yesterday was the hottest day of the month.
 3. She is the most friendly person in my class.
 4. It's the best movie I've ever seen
 5. My mother is the most beautiful woman I've ever seen.
 

 

 

Facebook Comments Box