Phối hợp với ai đó – coordinate | Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc cùng Bel Nguyễn

 


Coordinate /kəʊˈɔːdɪneɪt/ 

coordinate with sb/sth


I coordinate with my friend to make an English website
They coordinate with each other to compose a new song
He needs to coordinate with his wife in order to educate their kids

Tạm dịch
Tôi phối hợp với người bạn của tôi để làm một trang web tiếng Anh
Họ phối hợp với nhau để sáng tác một ca khúc mới
Anh ấy cần phối hợp với vợ để giáo dục con cái

Facebook của mình: https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Kênh youtube của mình: youtube.com/BelNguyen
Nhóm FeasiBLE ENGLISH : https://www.facebook.com/groups/609163899252710/ 

 

 

Facebook Comments Box