Bài luyện nói tập 10 | My Hometown

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video, đọc bài đọc, tập phát âm và học từ vựng trong video.

Bước 2: Ngồi trước ống kính và quay 1 video của riêng bạn, sau đó đăng lên nhóm này ạ: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/


Be famous for STH
it is famous for its coffee and tea.

Be hard to + Verb
It is hard to understand what she is saying!

Be easy to + Verb
Manual labour is easy to find.

Be keen on + Ving
I am keen on living in my hometown. 

My Hometown

 

Bel: Where is your hometown?
/weər ɪz jɔː ˈhəʊmˈtaʊn/

Rose: My hometown is a small city in the Central Highlands province of Lam Dong. It's called Bao Loc.

/maɪ ˈhəʊmˈtaʊn ɪz ə smɔːl ˈsɪti ɪn ðə ˈsɛntrəl ˈhaɪləndz ˈprɒvɪns ɒv læm dɒŋɪts kɔːld Bao Loc./

 

Bel: How long have you been living there?
/haʊ lɒŋ hæv juː biːn ˈlɪvɪŋ ðeə/

Rose: I had spent a happy childhood in my hometown for 19 years until I went to college

/aɪ hæd spɛnt ə ˈhæpi ˈʧaɪldhʊd ɪn maɪ ˈhəʊmˈtaʊn fɔː 19 jɪəz ənˈtɪl aɪ wɛnt tuː ˈkɒlɪʤ /

 

Bel: What is the population of your hometown?

/wɒt ɪz ðə ˌpɒpjʊˈleɪʃən ɒv jɔː ˈhəʊmˈtaʊn? /

Rose: Well, the population of my city is around 151,915 people.

/rəʊz: wɛl, ðə ˌpɒpjʊˈleɪʃən ɒv maɪ ˈsɪti ɪz əˈraʊnd 151,915 ˈpiːpl/

 

Bel: Is that a bustling city?

/ɪz ðæt ə ˈbʌslɪŋ ˈsɪti/

Rose: No, It is not, It is a peaceful and quiet city.

/ nəʊ, ɪt ɪz nɒt, ɪt ɪz ə ˈpiːsfʊl ænd ˈkwaɪət ˈsɪti/

 

Bel: What’s it famous for?

/wɒts ɪt ˈfeɪməs fɔː/

Rose: it is famous for its coffee and tea.

/ɪt ɪz ˈfeɪməs fɔːr ɪts ˈkɒfi ænd tiː/

 

Bel: What is the weather like in your hometown?

/wɒt ɪz ðə ˈwɛðə laɪk ɪn jɔː ˈhəʊmˈtaʊn/

Rose: There are two distinct seasons: the dry season and the rainy season.

/ðeər ɑː tuː dɪsˈtɪŋkt ˈsiːznz: ðə draɪ ˈsiːzn ænd ðə ˈreɪni ˈsiːzn. /

 

Bel: Is it hard to find a job there?

/ ɪz ɪt hɑːd tuː faɪnd ə ʤɒb ðeə/

Rose: It depends on the types of job, But Manual labour is easy to find.

/ɪt dɪˈpɛndz ɒn ðə taɪps ɒv ʤɒb, bʌt ˈmænjʊəl ˈleɪbər ɪz ˈiːzi tuː faɪnd./

 

Bel: What kind of jobs do the people in your hometown do?

/wɒt kaɪnd ɒv ʤɒbz duː ðə ˈpiːpl ɪn jɔː ˈhəʊmˈtaʊn duː/

Rose: Most of the people in my hometown work in Gardening and Farming.

/məʊst ɒv ðə ˈpiːpl ɪn maɪ ˈhəʊmˈtaʊn wɜːk ɪn ˈgɑːdnɪŋ ænd ˈfɑːmɪŋ/

 

Bel: How are people there?

/haʊ ɑː ˈpiːpl ðeə/

Rose: The local people are very friendly, polite and hospitable to strangers. They live close together and always help each other.

/ ðə ˈləʊkəl ˈpiːpl ɑː ˈvɛri ˈfrɛndli, pəˈlaɪt ænd ˈhɒspɪtəbl tuː ˈstreɪnʤəz. ðeɪ lɪv kləʊs təˈgɛðər ænd ˈɔːlweɪz hɛlp iːʧˈʌðə/

 

 Bel: Do you like to live in your hometown?

/duː juː laɪk tuː lɪv ɪn jɔː ˈhəʊmˈtaʊn/

Rose: Of course I do, I am keen on living in my hometown Because I can enjoy a breath of fresh air at any time of day. In short, It is a livable place for everyone.

/ɒv kɔːs aɪ duː, aɪ æm kiːn ɒn ˈlɪvɪŋ ɪn maɪ ˈhəʊmˈtaʊn bɪˈkɒz aɪ kæn ɪnˈʤɔɪ ə brɛθ ɒv frɛʃ eər æt ˈɛni taɪm ɒv deɪ. ɪn ʃɔːt, ɪt ɪz ə ˈlɪvəbl pleɪs fɔːr ˈɛvrɪwʌn/

Written by Bel Nguyễn

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box