ĐẠI TỪ PHÂN BỔ

 Đại Từ Phân Bổ

Dạng 1: 
All
Both
Most  OF + us/ them/ you  DT chia số nhiều/DT chia số ít
Each
Either 
Neither


Vd: 
- All of them like that film.
(Tất cả họ đều thích bộ phim đó)

- Both of them are kind.
(Cả hai người họ đều tố bụng)

- Most of them are women.
(Hầu hết họ là phụ nữ)


- Each of us should give a hand.
(Mỗi người chúng ta nên giúp một tay)

- Could either of you lend me ten dollars?
(Một trong hai bạn, Ai có thể cho tớ mượn 10$ không?)

- Neither of them can cook.
(Không ai trong số họ có thể nấu ăn cả)

_____

Dạng 2: 
All (tất cả)
Both (cả hai)
Most (hầu hết)
Each (mỗi)      + OF Từ Xác Định + DT đếm được số nhiều/ DT không đếm được ĐT chia theo Chủ ngữ
Every  (mỗi) 
Either (mỗi, một trong hai)
Neither (cả hai ... không) 

Chú thích: 
Từ Xác Định bao gồm: 
+ Tính từ sở hữu: my, his, her, their, your, our, its
+ Mạo từ THE
+ Đại từ bất định: this, that, these, those

Vd: 
- All of my friends like reading books.
(Tất cả bạn bè của tôi đều thích đọc sách)

- Most of the shops are closed.
(Hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa.)

- Both of the women were French.
(Cả hai phụ nữ đều là người Pháp)

- Both of my grandfathers are teachers.
(Cả hai người ông của tôi đều là giáo viên)

- Each of the answers is worth 20 points. 
(Mỗi câu trả lời tương đương 20 điểm) 

- Every one of their songs has been a hit.
(Mỗi bài hát của họ đều là một bài hit.)

- Either of these roads leads to the airport.
(Một trong hai con đường này dẫn đến sân bay)

- Neither of my children can speak French. 
(Cả hai đứa con tôi đều không nói tiếng Pháp)

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018
Facebook Comments Box