Động Danh Từ

Xem video tại đây
https://youtu.be/ymntHbBQeQA


1. Động danh từ (danh động từ) - (gerund)

Được hình thành bằng cách thêm đuôi "ing" vào động từ.
smoking, travelling, swimming, fishing...

2. Chức năng
a) Làm chủ ngữ trong câu
Smoking is not allowed in this building.
Swimming is great exercise.

b) Đứng sau giới từ (in, at, on...)
I am interested in learning English.
I am good at playing sports.

c) Theo sau một số các động từ nhất định
(tân ngữ trực tiếp của động từ)
(like, love, hate, spend, stop...)
I like cooking
I hate making mistakes

d) Làm tân ngữ của câu (bổ ngữ cho chủ ngữ)
My favorite activity is reading.
My passion is playing the guitar

e) Nó còn được sử dụng trong các câu tiếp diễn.
I am learning English
She is cooking

Ngoài ra còn nhiều chức năng khác, nhưng mình soạn tài liệu chủ yếu dành cho các bạn đang học tiếng Anh giao tiếp, nên sẽ không đi quá sâu vào ngữ pháp.

Mình là Gia Sư Bel Nguyễn
Facebook: https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Xem video tại đây
https://youtu.be/ymntHbBQeQA


1. Động danh từ (danh động từ) - (gerund)

Được hình thành bằng cách thêm đuôi "ing" vào động từ.
smoking, travelling, swimming, fishing...

2. Chức năng
a) Làm chủ ngữ trong câu
Smoking is not allowed in this building.
Swimming is great exercise.

b) Đứng sau giới từ (in, at, on...)
I am interested in learning English.
I am good at playing sports.

c) Theo sau một số các động từ nhất định
(tân ngữ trực tiếp của động từ)
(like, love, hate, spend, stop...)
I like cooking
I hate making mistakes

d) Làm tân ngữ của câu (bổ ngữ cho chủ ngữ)
My favorite activity is reading.
My passion is playing the guitar

e) Nó còn được sử dụng trong các câu tiếp diễn.
I am learning English
She is cooking

Ngoài ra còn nhiều chức năng khác, nhưng mình soạn tài liệu chủ yếu dành cho các bạn đang học tiếng Anh giao tiếp, nên sẽ không đi quá sâu vào ngữ pháp.

Mình là Gia Sư Bel Nguyễn
Facebook: https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Facebook Comments Box