Giới từ và cách sử dụng

I. Giới từ là gì? 

Preposition (giới từ)

Đây là một số giới từ thông dụng:  in, at, on, over, before, without, under, next to...
Giới từ là ột từ thường đứng trước một danh từ hay đại từ để chỉ vị trí, nơi chốn, địa điểm, thời gian, phương hướng...

II. Cách dùng giới từ trong tiếng anh


AT - thường dùng để chỉ nơi mà một người nào đó hoặc cái gì đó đang ở.

Eg. I was waiting at the bus stop.

ON - thường để chỉ về bề mặt của cái gì đó (trên, bên trên).
Eg. The cup was lying on the table.

IN - thường dùng để chỉ vị trí (location), hoặc vị trí bên trong một cái gì đó.
Eg. He put his hand in his pocket.


III. Mẹo nhớ giới từ in at on trong tiếng Anh thông qua bài thơ


IN năm, IN tháng, IN mùa
IN sáng, chiều tối.
ngày đưa ON vào.
"trưa, khua, giờ" nói làm sao?
thêm AT đằng trước thể nào cũng ra!


Giải thích bài thơ và cách sử dụng giới từ theo bài thơ

IN năm:
Eg. in 1993, in 2021

IN tháng:
Eg. IN January February March April May June July August September October November December.

IN mùa:
In summer, in the summer.
[spring, summer, winter, fall (autumn)]

IN sáng, chiều tối
in the morning, in the afternoon, in the evening

Ngày đưa ON vào.
On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

Trưa, khua, giờ" nói làm sao, thêm "AT" đằng trước thể nào cũng ra!
AT noon 

At night 
AT 12 p.m 
At midday
At midnight
A
t 10 a.m

Xem thêm video sau: 


IV. Bài tập về giới từ có đáp án 

I have to leave ... midnight.
a) in
b) at
c) on

I often take a nap ... noon
a) in
b) at
c) on

My mom does not want me to go out ... night
a) in
b) at
c) on

My mother's birthday is ... September.
a) in
b) at
c) on

My mom was born ... October.
a) in
b) at
c) on

I will give you a call ... the morning.
a) in
b) at
c) on

It's very hot ... summer.
a) in
b) at
c) on

We met each other ... the year 2018
a) in
b) at
c) on

my dad is ... work right now.
a) in
b) at
c) on

We spent the day ... the beach.
a) in
b) at
c) on

Can you see those birds high up ... the sky?
a) in
b) at
c) on

There wasn’t a cloud ... the sky.
a) in
b) at
c) on

Her sister is ... the army.
a) in
b) at
c) on

Kim just finished her freshman year ... college.
a) in
b) at
c) on


I can hear him ... the stairs.
a) in
b) at
c) on

we lay on the ground and stared up ... the sky.
a) in
b) at
c) on

The children sat ... the floor.
a) in
b) at
c) on

I have to stop ... the supermarket ... the way home.
a) in - at
b) at - on
c) on - in

Đáp án xem tại video sau: Được viết bởi Bel Nguyễn https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Kết nối với mình: https://feasibleenglish.net/giasubel

 

 
Facebook Comments Box