Tự học tiếng Anh mỗi ngày một cấu trúc – sinh con trong tiếng Anh (30)

 

Công thức: Give birth to somebody
(sinh con)
somebody = ai đó


1. Maria gave birth to a baby girl/boy.
2. She gave birth to twins.
3. Lan gave birth to her son a few months later.

1. Maria sinh một bé gái / trai.

2. Cô ấy sinh đôi.
3. Lan sinh con trai của cô ấy vài tháng sau đó.
Facebook Comments Box