3 từ viết tắt phải biết trong giao tiếp| Mỗi ngày 1 cấu trúc cùng Bel Nguyễn (Gonna, gotta, wanna))


S + Be gonna + Verb = Be going to + Verb
/ˈɡənə/
(sẽ làm gì đó trong tương lai gần)

I am going to buy a new computer.
They are going to improve their English.
He is going to work.

S + gotta + Verb = have got to = have to
/ˈɡɒtə/
(Phải làm gì đó)

I gotta read a lot of books.
We gotta go now.
Hung and Tuan gotta do their homework.

S + wanna + Verb = want to
/ˈwɒnə/
(Muốn làm gì đó)

I wanna help my friends.
She wanna be a teacher.
My sister wanna earn a lot of money.


S + gotta + Verb = have got to = have to
/ˈɡɒtə/ (phải làm cái gì đó)

I gotta read a lot of books.
We gotta go now.
Hung and Tuan gotta do their homework.

I wanna + Verb = want to
/ˈwɒnə/
I wanna help my friends.
She wanna be a teacher.
My sister wanna earn a lot of money.

 

 

 

Facebook Comments Box