Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc cùng Bel Nguyễn | 1 video 3 cấu trúcBalance : (verb) cân bằng

I struggle to balance my job and my family.
I am learning to balance my time wisely
It's not easy to balance on a rope

 

 

 

 

Facebook Comments Box