If I were you

 


If I were you, I would go to the doctor.

If I were you, I would leave that job.
if I were you, I would love her.
If I were you, I would take my mom's advice.
If I were you, I would leave here.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi khám.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ rời bỏ công việc đó.
nếu tôi là bạn, tôi sẽ yêu cô ấy.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của mẹ tôi.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ rời khỏi đây.

Bel Nguyễn https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Facebook Comments Box