MẪU CÂU HỘI THOẠI THEO CHỦ ĐỀ

Các chủ đề về giải trí

Hobbies / Free Time
Sports
Music
Books
Films
Travel
Holidays
Fashion
Games


Các chủ đề về gia đình
Friends
Family
Wife & Husband
Children & kids
Teachers
colleague


Các chủ đề về sức khỏe
Health
Food
Fruits
Vegetables


Các chủ đề về xã hội
Technology
Education
Weather
Environment
Social media
Facebook
News


Các chủ đề về động vật
Animals & Pets

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box