Những Từ Đồng Nghĩa thường gặp trong TOEIC

 1. initial /ɪˈnɪʃl/ = original /əˈrɪdʒənl/ (ADJ): ban đầu/ gốc/ nguyên sơ
 2. venue /ˈvenjuː/ = place (N) : địa điểm
 3. tour /tʊə(r) = visit /ˈvɪzɪt/ đi tham quan
 4. vacant /ˈveɪkənt/ = empty /ˈempti/ (ADJ): trống, rỗng
 5. matter /ˈmætə(r)/ = problem /ˈprɒbləm/ (N): vấn đề
 6. recommend /ˌrekəˈmend/
  = suggest /səˈdʒest/
  = advise /ədˈvaɪz/ (V) : khuyên bảo đề nghị
 7. include /ɪnˈkluːd/
  = enclose /ɪnˈkləʊz/
  = attach /əˈtætʃ/: đính kèm/ kèm theoFacebook Comments Box