SO SÁNH HƠN


CẤU TRÚC: 
 
  • ADJ NGẮN (thêm "ER" vào sau ADJ)
     S1 + V + ADJ_ER THAN + S2
 
  • ADJ DÀI ( thêm "MORE" vào trước ADJ)
     S1 + V + MORE ADJ  THAN + S2
 
MẸO: Đã dùng MORE thì không dùng hậu tố "er"
 
A. CẦN BIẾT:
 
a. ADJ NGẮN: 
- Là tính từ có 1 âm tiết như: big, long, short, cheap ...
- Là tính từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng của âm tiết thứ hai có kết thúc là –y, –le,–ow, –er, và –et được cho là tính từ ngắn như: clever, happy ...
 
b.  ADJ DÀI:
- Là tính từ có 3 âm tiết trở lên như: important, expensive, beautiful ...
 
 
B. LƯU Ý
 
a. Nếu tính từ kết thúc bằng phụ âm và trước phụ âm là nguyên âm: U- E-O-A-I ta nhân đôi phụ âm và thêm ER
 
- big -> bigGER.
- hot -> hotter
 
 
b. Nếu tính từ kết thúc bằng "y"  ta chuyển "y" thành "i" và thêm "er"
 
- easy -> easIER
- happy -> happier
- noise -> noisier 
 
c. Những tính từ kết thúc bằng –le,–ow, –er, và –et  vừa là ADJ ngắn vừa là ADJ dài: 
 
- simple ->  simpler -> more simple (đơn giản, đơn giản hơn)
- clever ->  cleverer ->  more clever (thông minh, thông minh hơn)
- narrow -> narrower -> more narrow (rộng, rộng hơn)
 
d. ADJ bất qui tắc (học thuộc)

- good -> better (tốt, tốt hơn)
- bad -> worse (tệ, tệ hơn)
- little -> less ( ít, ít hơn)
 
 
 
VD: 
- Ana is thinner than my sister
(Ana ốm hơn chị tôi)
 
- I did worse on the final exam than midterm
(Tôi làm bài kiểm tra cuối kỳ tệ hơn giữa kỳ) 
 
- My new cell phone is more interesting than my old one.
(Điện thoại mới của tôi thú vị hơn cái cũ)
 
 
- He drives more carefully than I (không dùng than me)
(Anh ấy lái xe cẩn thận hơn tôi)
 
C. NHẤN MẠNH CỦA SO SÁNH HƠN:
 
- Để sự so sánh hơn được nhấn mạnh Ta thêm MUCHFAR vào trước cụm so sánh ( Khi "Far" đứng trước So sánh hơn thì "Far" có nghĩa là "nhiều")
 
Vd: 
- Ana is MUCH/ FAR thinner than my sister
(Ana ốm hơn chị tôi nhiều)
 
- My hair is MUCH/FAR shorter than yours.
( Tóc của tôi ngắn hơn tóc bạn nhiều)
 
- He drives  MUCH/ FAR more carefully than I.
(Anh ấy lái xe cẩn thận hơn tôi)

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018
Facebook Comments Box