SO SÁNH NHẤT


SO SÁNH NHẤT

-So sánh nhất dùng để so sánh từ 3 đối tượng trở lên.

I. CÁCH DÙNG:

  • Đối với ADJ NGẮN: thêm "EST" vào sau ADJ : tall -> the tallest ...
  • Đối với ADJ DÀI: thêm "MOST" hoặc "LEAST" vào trước tính từ:
    the most important , the least expensive ...


II. CẤU TRÚC:


- ADJ NGẮN (thêm "EST" vào sau ADJ)

            S + V + THE + ADJ_EST + N + ...

- ADJ DÀI ( thêm "MOST" hoặc "LEAST" vào trước ADJ)
           S + V + THE + MOST/LEAST + ADJ + N + ...


Ghi chú: Ngoài "THE" ta còn dùng những từ xác định khác như: my, his, her, your, their ...


A. CẦN BIẾT:

a. ADJ NGẮN:
- Là tính từ có 1 âm tiết như: big, long, short, cheap ...
- Là tính từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng của âm tiết thứ hai có kết thúc là –y, –le,–ow, –er, và –et được cho là tính từ ngắn như: clever, happy ...

b. ADJ DÀI:
- Là tính từ có 3 âm tiết trở lên như: important, expensive, beautiful ...


B. LƯU Ý:

a. Nếu tính từ kết thúc bằng phụ âm và trước phụ âm là nguyên âm: U- E-O-A-I ta nhân đôi phụ âm và thêm EST

- big -> the bigGEST.
- hot -> the hotTEST


b. Nếu tính từ kết thúc bằng "y" ta chuyển "y" thành "i" và thêm "est"

- easy -> easiest
- happy -> happiest
- noisy -> noisiest

c. Những tính từ kết thúc bằng –le,–ow, –er, và –et vừa là ADJ ngắn vừa là ADJ dài:

- simple -> simplest -> the most simple (đơn giản, đơn giản nhất)
- clever -> cleverest -> the most clever (thông minh, thông minh nhất)
- narrow -> narrowest -> the most narrow (rộng, rộng nhất)

d. ADJ bất qui tắc (học thuộc)

- good -> better -> best (tốt, tốt hơn, tốt nhất)
- bad -> worse -> worst (tệ, tệ hơn, tệ nhất)
- little -> less -> least ( ít, ít hơn, ít nhất)

VÍ DỤ:

It's the highest mountain in Asia.
(Nó là ngọn núi cao nhất ở châu Á)

Yesterday was the hottest day of the month.
(Hôm qua là ngày nóng nhất trong tháng)

She is the cleverest student in my class.
( Cô ấy là 1 học sinh thông minh nhất lớp)

It's the best movie I've ever seen
Đó là bộ phim hay nhất tôi từng xem

My mother is the most beautiful woman I've ever seen.
Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.

 

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018 


Facebook Comments Box