Stop doing hay stop to do 2021

STOP DOING VÀ STOP TO DO


I. Tổng quan về sự khác biệt cơ bản giữ stop doing và stop to do

I stopped smoking (tôi bỏ thuốc)
=> Dừng hẵn việc gì đó đã làm trong quá khứ.

I stopped to smoke
=> Dừng việc gì đó đang làm để làm một hoạt động khác.

II. Một vài câu ví dụ về stop doing và stop to do

she stopped watching Youtube and looked at me.
He couldn't stop thinking about her.
We need to stop making excuses.
My father is trying to stop smoking.
It's time to stop playing and go home.
I couldn't stop laughing.
I couldn't stop crying.

Tạm dịch:
cô ấy ngừng xem Youtube và nhìn tôi.

Anh không thể ngừng nghĩ về cô.
Chúng ta cần ngừng bào chữa.
Cha tôi đang cố gắng ngừng hút thuốc.
Đã đến lúc dừng cuộc chơi và về nhà.
Tôi không thể ngừng cười.
Tôi không thể ngừng khóc.

III. Một vài câu ví dụ về stop doing và stop to do

I stopped to buy a newspaper.
I stopped to buy a cup of coffee
I stopped to take some photos
he stopped to give me a pen.
she stopped to tie her shoe.

Tạm dịch:
Tôi dừng lại để mua một tờ báo.

Tôi dừng lại để mua một tách cà phê
Tôi dừng lại để chụp một số bức ảnh
anh ấy dừng lại để đưa cho tôi một cây bút.
cô dừng lại để buộc dây giày của mình.
By bel nguyễn https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Kết nối với Bel  https://feasibleenglish.net/giasubel

 

Facebook Comments Box