TẤT CẢ MẪU CÂU THÔNG DỤNG SIÊU DỄ MÀ NGƯỜI BẢN NGỮ HAY DÙNG

TẤT CẢ MẪU CÂU THÔNG DỤNG SIÊU DỄ MÀ NGƯỜI BẢN NGỮ HAY DÙNG

1. Too bad
/ tuː bæd/

(Ráng chịu)

2. That's all
/ðæts ɔːl/

(Hết rồi/ Có vậy thôi đó)

3. Too good to be true
/tuː gʊd tuː biː truː/

(Khó tin quá)

4. The sooner the better
/ ðə ˈsuːnə ðə ˈbɛtə/

(Càng sớm càng tốt)

5. Take it or leave it
/teɪk ɪt ɔː liːv ɪt/

(Chịu hay không)

6. Never say never
/ˈnɛvə seɪ ˈnɛvə/

(Đừng bao giờ nói không bao giờ)

7. Way to go
/weɪ tuː gəʊ/

(Khá lắm)

8. Well?
/wɛl/

(Sao nào?)

9. Who knows?
/ huː nəʊz/

(Ai biết?)

10. Why not?
/ waɪ nɒt/

(Tại sao không?)
 
11. No more
/nəʊ mɔː/

(Không còn nữa)

12. Nothing at all
/ ˈnʌθɪŋ æt ɔːl/

(Không có gì đâu)

13. No problem
/nəʊ ˈprɒbləm/

(Không sao cả nhé)


14. No way out = Dead-end

/nəʊ weɪ aʊt = dɛd ɛnd/
(Đường cùng)

15. No way
/nəʊ weɪ/

(Không đời nào, Đừng có mơ)

16. Make yourself at home
/meɪk jɔːˈsɛlf æt həʊm/

= Make yourself comfortable
/meɪk jɔːˈsɛlf ˈkʌmf(ə)təbl/

(Cứ tự nhiên như ở nhà nhé)

17. My pleasure
/maɪ ˈplɛʒə/

(Đó là niềm hân hạnh của tôi)

18. Last but not least
/lɑːst bʌt nɒt liːst/

(Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng)

19. Let me be
/ lɛt miː biː/

(Kệ tôi)

20. Let me go
/lɛt miː gəʊ/

(Để tôi đi)

21. Little by little
/ˈlɪtl baɪ ˈlɪtl/

(Dần dần, Từng tí một)

22. Long time no see
/lɒŋ taɪm nəʊ siː/

(Lâu rồi không gặp nhỉ)

23. See?
/siː/

(Thấy chưa ah?)

24. Shut up.
/ ʃʌt ʌp/

(Câm miệng)

25. So what?
/səʊ wɒt/

(Vậy thì sao? )

26. Sooner or later?
/ˈsuːnər ɔː ˈleɪtə/

(Không sớm thì muộn Trước sau gì cũng ... Sớm muộn gì cũng ...)

27. Stay in touch
/steɪ ɪn tʌʧ/

= Keep in touch / kiːp ɪn tʌʧ/
(Giữ liên lạc nhé)

28. Step by step
/stɛp baɪ stɛp/

(Từng bước một)

29. Out of luck
/aʊt ɒv lʌk/

(Thật là xui rủi/ Không may mắn)

30. Out of touch
/ aʊt ɒv tʌʧ/

(Mất liên lạc)

31. I can't say for sure.
/aɪ kɑːnt seɪ fɔː ʃʊə/

(Tôi không thể nói chắc)

32. This is too good to be true!
/ ðɪs ɪz tuː gʊd tuː biː truː/

(Chuyện này khó tin quá!)

33. No way! (Stop joking!)
/nəʊ weɪ! (stɒp ˈʤəʊkɪŋ!)/

Thôi đi (đừng đùa nữa).

34. I got it.
/aɪ gɒt ɪt/

(Tôi hiểu rồi)

35. Right on! (Great!)
/raɪt ɒn/

(Quá đúng)

36. I did it! (I made it!)
/aɪ dɪd ɪt! (aɪ meɪd ɪt!)/

(Tôi thành công rồi)

37. Got a minute?
/gɒt ə ˈmɪnɪt/

(Có rảnh không?)

38. No, not a bit.
/nəʊ, nɒt ə bɪt/ 

Không chẳng có gì

39. Nothing particular!
/ ˈnʌθɪŋ pəˈtɪkjʊlə/

(Không có gì đặc biệt cả)

40. Say cheese! Cười lên nào !

/seɪ ʧiːz/ (Khi chụp hình)

41. Be good !
/biː gʊd/

Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)

42. Bottom up!
/ ˈbɒtəm ʌp/

100% nào!

43. Me? Not likely!
/ miː? nɒt ˈlaɪkli/

Tôi hả? Không đời nào!

44. Scratch one’s head.
/skræʧ wʌnz hɛd/

(Nghĩ muốn nát óc)

45. Take it or leave it!
/ teɪk ɪt ɔː liːv ɪt/

Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!

46. Hell with haggling!
/hɛl wɪð ˈhæglɪŋ/

Thôi kệ nó!

47. Mark my words!
/mɑːk maɪ wɜːdz/

Nhớ lời tao đó!

48. Bored to death!
/bɔːd tuː dɛθ/

Chán chết!

49. What a relief!
/wɒt ə rɪˈliːf/

Đỡ quá!

50. After you.
/ˈɑːftə juː/

Bạn trước đi.
-------
Sử dụng Tài liệu xin trích rõ nguồn.

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018 

  
 
TẤT CẢ MẪU CÂU THÔNG DỤNG SIÊU DỄ MÀ NGƯỜI BẢN NGỮ HAY DÙNG

1. Too bad
/ tuː bæd/

(Ráng chịu)

2. That's all
/ðæts ɔːl/

(Hết rồi/ Có vậy thôi đó)

3. Too good to be true
/tuː gʊd tuː biː truː/

(Khó tin quá)

4. The sooner the better
/ ðə ˈsuːnə ðə ˈbɛtə/

(Càng sớm càng tốt)

5. Take it or leave it
/teɪk ɪt ɔː liːv ɪt/

(Chịu hay không)

6. Never say never
/ˈnɛvə seɪ ˈnɛvə/

(Đừng bao giờ nói không bao giờ)

7. Way to go
/weɪ tuː gəʊ/

(Khá lắm)

8. Well?
/wɛl/

(Sao nào?)

9. Who knows?
/ huː nəʊz/

(Ai biết?)

10. Why not?
/ waɪ nɒt/

(Tại sao không?)
 
11. No more
/nəʊ mɔː/

(Không còn nữa)

12. Nothing at all
/ ˈnʌθɪŋ æt ɔːl/

(Không có gì đâu)

13. No problem
/nəʊ ˈprɒbləm/

(Không sao cả nhé)


14. No way out = Dead-end

/nəʊ weɪ aʊt = dɛd ɛnd/
(Đường cùng)

15. No way
/nəʊ weɪ/

(Không đời nào, Đừng có mơ)

16. Make yourself at home
/meɪk jɔːˈsɛlf æt həʊm/

= Make yourself comfortable
/meɪk jɔːˈsɛlf ˈkʌmf(ə)təbl/

(Cứ tự nhiên như ở nhà nhé)

17. My pleasure
/maɪ ˈplɛʒə/

(Đó là niềm hân hạnh của tôi)

18. Last but not least
/lɑːst bʌt nɒt liːst/

(Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng)

19. Let me be
/ lɛt miː biː/

(Kệ tôi)

20. Let me go
/lɛt miː gəʊ/

(Để tôi đi)

21. Little by little
/ˈlɪtl baɪ ˈlɪtl/

(Dần dần, Từng tí một)

22. Long time no see
/lɒŋ taɪm nəʊ siː/

(Lâu rồi không gặp nhỉ)

23. See?
/siː/

(Thấy chưa ah?)

24. Shut up.
/ ʃʌt ʌp/

(Câm miệng)

25. So what?
/səʊ wɒt/

(Vậy thì sao? )

26. Sooner or later?
/ˈsuːnər ɔː ˈleɪtə/

(Không sớm thì muộn Trước sau gì cũng ... Sớm muộn gì cũng ...)

27. Stay in touch
/steɪ ɪn tʌʧ/

= Keep in touch / kiːp ɪn tʌʧ/
(Giữ liên lạc nhé)

28. Step by step
/stɛp baɪ stɛp/

(Từng bước một)

29. Out of luck
/aʊt ɒv lʌk/

(Thật là xui rủi/ Không may mắn)

30. Out of touch
/ aʊt ɒv tʌʧ/

(Mất liên lạc)

31. I can't say for sure.
/aɪ kɑːnt seɪ fɔː ʃʊə/

(Tôi không thể nói chắc)

32. This is too good to be true!
/ ðɪs ɪz tuː gʊd tuː biː truː/

(Chuyện này khó tin quá!)

33. No way! (Stop joking!)
/nəʊ weɪ! (stɒp ˈʤəʊkɪŋ!)/

Thôi đi (đừng đùa nữa).

34. I got it.
/aɪ gɒt ɪt/

(Tôi hiểu rồi)

35. Right on! (Great!)
/raɪt ɒn/

(Quá đúng)

36. I did it! (I made it!)
/aɪ dɪd ɪt! (aɪ meɪd ɪt!)/

(Tôi thành công rồi)

37. Got a minute?
/gɒt ə ˈmɪnɪt/

(Có rảnh không?)

38. No, not a bit.
/nəʊ, nɒt ə bɪt/ 

Không chẳng có gì

39. Nothing particular!
/ ˈnʌθɪŋ pəˈtɪkjʊlə/

(Không có gì đặc biệt cả)

40. Say cheese! Cười lên nào !

/seɪ ʧiːz/ (Khi chụp hình)

41. Be good !
/biː gʊd/

Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)

42. Bottom up!
/ ˈbɒtəm ʌp/

100% nào!

43. Me? Not likely!
/ miː? nɒt ˈlaɪkli/

Tôi hả? Không đời nào!

44. Scratch one’s head.
/skræʧ wʌnz hɛd/

(Nghĩ muốn nát óc)

45. Take it or leave it!
/ teɪk ɪt ɔː liːv ɪt/

Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!

46. Hell with haggling!
/hɛl wɪð ˈhæglɪŋ/

Thôi kệ nó!

47. Mark my words!
/mɑːk maɪ wɜːdz/

Nhớ lời tao đó!

48. Bored to death!
/bɔːd tuː dɛθ/

Chán chết!

49. What a relief!
/wɒt ə rɪˈliːf/

Đỡ quá!

50. After you.
/ˈɑːftə juː/

Bạn trước đi.
-------
Sử dụng Tài liệu xin trích rõ nguồn.

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018 

  
 
Facebook Comments Box