Từ vựng chủ đề Công sở

Sick  leave /sɪk - liːv/ ngày nghỉ vì bệnh 
Annual leave /ˈænjuəl -  liːv/ Nghỉ phép hằng năm
Maternity leave /məˈtɜːnəti-  liːv/  Nghỉ thai sản
Promotion /prəˈməʊʃn/ Thăng chức
Salary/Wage /ˈsæləri/ /weɪdʒ/   Lương
Health insurance /helθ ɪnˈʃʊərəns/  Bảo hiểm y tế
Part-time / ́pa:t ̧taim/ bán thời gian
Full-time /fʊl taim/ toàn thời gian
Permanent /'pə:mənənt/ dài hạn
Temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/ tạm thời
Resume/CV/curriculum vitae  /ˈrezjuːmeɪ/ Sơ yếu lý lịch
Recruitment /rɪˈkruːtmənt/ Sự tuyển dụng
Head of department: Trưởng phòng
Deputy of department: Phó phòng
Manager /ˈmænɪdʒə(r)/ Quản lý
Team leader /tiːm ˈliːdə(r)/ Trưởng nhóm
Employee /ɪmˈplɔɪiː/  Nhân viên
Trainee /ˌtreɪˈniː/  Nhân viên tập sự
Worker /ˈwɜːkə(r)/Công nhân
Promotion /prəˈməʊʃn/ Thăng chức
 Working hours /ˈwɜːkɪŋ ˈaʊər/ Giờ làm việc
Agreement /əˈɡriːmənt/ Hợp đồng
Resign /rɪˈzaɪn/ Từ chức


Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018  Facebook Comments Box