Yêu cầu bạn học tiếng Anh | Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc cùng Bel Nguyễn


Require (v) /rɪˈkwaɪə(r)/

Require SB to DO sth
(yêu cầu ai đó làm cái gì)

My teacher requires me to learn English.
I require my students to make a lot of sentences.
My mother requires me to obey traffic laws.
The law requires us to wear helmets.


Giáo viên của tôi yêu cầu tôi học tiếng Anh.
Tôi yêu cầu học sinh của mình phải đặt rất nhiều câu.
Mẹ tôi yêu cầu tôi phải tuân thủ luật giao thông.
Luật bắt buộc chúng ta phải đội mũ bảo hiểm.


Facebook của mình: https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Kênh youtube của mình: youtube.com/BelNguyen
Nhóm FeasiBLE ENGLISH : https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

 
 

Facebook Comments Box