Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 2) Feasible English

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video hướng dẫn, tập đọc theo mẫu dưới đây, tập phân tích phiên âm quốc tế. 
Bước 2: thực hiện video, sau đó đăng lên nhóm này ạ: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

Được viết bởi: Bel Nguyễn: 

My English name is Bel I am 29 years old this year. 
I am living in HCM city I was born in Lam Dong province.
My hobbies include reading the holy bible and learning English.
My best friend is Truong. He is both strict and serious.
I have 2 siblings: My elder sister, and My younger sister.
In the future, I want to become an interpreter.
Because I like learning English.
IPA
maɪ ˈɪŋglɪʃ neɪm ɪz bɛl aɪ æm 29 jɪəz əʊld ðɪs jɪə. 
aɪ æm ˈlɪvɪŋ ɪn eɪʧ-siː-ɛm ˈsɪti aɪ wɒz bɔːn ɪn læm dɒŋ ˈprɒvɪns. 
maɪ ˈhɒbiz ɪnˈkluːd ˈriːdɪŋ ðə ˈhəʊli ˈbaɪbl ænd ˈlɜːnɪŋ ˈɪŋglɪʃ. 
maɪ bɛst frɛnd ɪz Truong. hiː ɪz bəʊθ strɪkt ænd ˈsɪərɪəs. 
aɪ hæv 2 ˈsɪblɪŋz: maɪ ˈɛldə ˈsɪstə, ænd maɪ ˈjʌŋə ˈsɪstə. 
ɪn ðə ˈfjuːʧə, aɪ wɒnt tuː bɪˈkʌm ən ɪnˈtɜːprətə. 
bɪˈkɒz aɪ laɪk ˈlɜːnɪŋ ˈɪŋglɪʃ.

Tham gia Học Chung : https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

Facebook Comments Box