Bài luyện nói + cấu trúc theo chủ đề tập 1 | Adverbs of frequency

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video, học cấu trúc + từ vựng, đọc bài đọc luyện phát âm.

Bước 2: Sau đó đọc đoạn văn đó và quay 1 video đoạn bạn vừa mới đọc đăng lên nhóm này ạ: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
(Video nên có khuôn mặt vì điều đó sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi thuyết trình, nói trước đám đông)

 

Topic: Adverbs of frequency (trạng từ chỉ tần suất) 
Được viết bởi: Bel Nguyễn.


My name is Bel, I always learn English. By listening to music and watching movies I can improve my English ability.
/maɪ neɪm ɪz bɛl, aɪ ˈɔːlweɪz lɜːn ˈɪŋglɪʃ. baɪ ˈlɪsnɪŋ tuː ˈmjuːzɪk ænd ˈwɒʧɪŋ ˈmuːviz aɪ kæn ɪmˈpruːv maɪ ˈɪŋglɪʃ əˈbɪlɪti/
 
I often talk with my teacher about everything in English. 
/aɪ ˈɒf(ə)n tɔːk wɪð maɪ ˈtiːʧər əˈbaʊt ˈɛvrɪθɪŋ ɪn ˈɪŋglɪʃ/
 
Sometimes, I go to the park to practice English with foreigners.
I usually go to my English club at the weekend with my friends. 
/ˈsʌmtaɪmz, aɪ gəʊ tuː ðə pɑːk tuː ˈpræktɪs ˈɪŋglɪʃ wɪð ˈfɒrɪnəz. 
aɪ ˈjuːʒʊəli gəʊ tuː maɪ ˈɪŋglɪʃ klʌb æt ðə ˈwiːkˈɛnd wɪð maɪ frɛndz/ 
 

On Saturdays, I seldom learn English these days. I promise I will never give up learning English.
/ɒn ˈsætədeɪz, aɪ ˈsɛldəm lɜːn ˈɪŋglɪʃ ðiːz deɪz. aɪ ˈprɒmɪs aɪ wɪl ˈnɛvə gɪv ʌp ˈlɜːnɪŋ ˈɪŋglɪʃ/


 Written by Bel NguyễnTham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

 

Facebook Comments Box