If necessary

 

 


If necessary, I can come at once

If necessary, You can contact me by phone
If necessary, you should complain to my boss
If necessary, I will call you.
If necessary, please contact me.
If necessary, I will buy you a dictionary.

Nếu cần, tôi có thể đến ngay
Nếu cần, bạn có thể liên hệ với tôi qua điện thoại
Nếu cần, bạn nên phàn nàn với sếp của tôi
Nếu cần, tôi sẽ gọi cho bạn.
Nếu cần, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Nếu cần, tôi sẽ mua cho bạn một cuốn từ điển.

By Bel Nguyễn https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Facebook Comments Box