PleasePlease contact me immediately

Please remember to close the window
Please call me "Bel".
Please call a doctor.
Please stop doing this.
Please stop smoking and drinking.
Please wait for me.

Hãy liên hệ ngay với tôi ngay.
Hãy nhớ đóng cửa sổ.
Hãy gọi tôi là "Bel".
Vui lòng gọi bác sĩ.
Xin đừng làm điều này nữa.
Hãy ngừng hút thuốc và uống rượu.
Xin hãy đợi tôi.

By Bel Nguyễn https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Facebook Comments Box