MẪU CÂU CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH

Hi there.
/haɪ ðeə(r)/
 
How are you?
/haʊ ɑː juː?/
 
How are you doing? 
/haʊ ɑː juː ˈdu(ː)ɪŋ?/
 
What have you been up to?
/wɒt hæv juː biːn ʌp tuː?/
 
Hi! What's new?
/haɪ! wɒts njuː?/
 
It's nice to meet you.
/ɪts naɪs tuː miːt juː/
 
I’ve been very busy lately.
/aɪv biːn ˈvɛri ˈbɪzi ˈleɪtli/
 
It's been a long time, how are you?
/ɪts biːn ə lɒŋ taɪm, haʊ ɑː juː?/
 
Long time no see!
/lɒŋ taɪm nəʊ siː/
 
I am good
/aɪ æm gʊd/
 
Pretty good
/ˈprɪti gʊd/
 
I am full of energy 
/aɪ æm fʊl əv ˈɛnəʤi/
 
I am in a good mood
/aɪ æm ɪn ə gʊd muːd/
 
I am in a bad mood
/aɪ æm ɪn ə bæd muːd/
 
Nothing special.
/ˈnʌθɪŋ ˈspɛʃəl/
 
 
Everything is great.
/ˈɛvrɪθɪŋ ɪz greɪt/
 
I’m all right.
/aɪm ɔːl raɪt/
 
I'm doing very well.
/aɪm ˈdu(ː)ɪŋ ˈvɛri wɛl/
 
so far, so good
/səʊ fɑː, səʊ gʊd/
 
Excuse me?
/ɪksˈkjuːs miː?/
 
Pardon me?
/ˈpɑːdn miː?/

Mọi thắc mắc xin liên hệ Bel Nguyễn: 
https://www.facebook.com/belnguyen2018

Facebook Comments Box